Doop Aaltje Oebeles

Haskerland, geboortejaar 1796, doopjaar 1796 
Joure, Westermeer en Snikzwaag, 
Doop Herv. gem. 1743-1811 
DTB: 359 
Dopeling: Aaltje Geboren op 12 juni 1796 in Joure 
Gedoopt op 10 juli 1796 in Joure/Westermeer/Snikzwaag 
Kind van Oebele Jelles en Foekje Libbes 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 
Dopeling : EELSE of AALTJE 
Vader : OEBELE JELLES
Moeder : FOEKJE LIEBBESDoopakte Aaltje Oebeles.

                                Huwelijks akte Aaltje Oebeles Boersma

In het jaar Een duizend acht honderd en achttien den Elfden dag der maand Jüny des naden middags ten zeven uren, zijn voor ons Grietman officier van den burgerlijken Stand der grietenij Haskerland Provincie Vriesland, gecompareerd:
Mintje Bruins Bruinsma, oud dertig jaren van beroep Schreinwerkersknegt, geboren en wonende op de Joüre, meerderjarige zoon van Wijlen Brüin Mintjes, overleden, en van Wijpkjen Woüters Oosterhoüt, van bedrijf arbeidster, mede op de joüre woonachtig, hier bij tegenwoordig en hare toestemming gevende:tevens verklarende, dat haar wijlen man Brüin Mintjes op den tweden November Zeventien Honderd één en negentig, op een Zeereis, in het noord-einde van het kanaal, over boord gevallen en verdronken was, en dat zij üit diën hoofde in de onmogelijkheid was een coetract of acte van zijn overlijden te kunnen prodüceren,-Brüdegom ter ene,
                                                                                     en
Aaltje Oebeles Boersma, oüd éen en twintig jaren,van beroep dienstmeid, geboren te Joüre en laatst woonachtig te Langweer, Grietenij Doniawarstal, meerderjarige dochter van Oebele Jelles, overleden den Agttienden Maart agtienhonderd Zeven, en van Foekjen Libbes, van bedrijf Arbeidster, wonende op de Joüre voorschreven,insgelijks met toestemming van dezelve haremoeder,die ten dezen mede is gecompareerd, Bruid ter anderen zijde.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Hüwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de Hoofd deür 
van ons Grietenije-Hüis zijn geschied, namentlijk de eerste op Zondag den ëenendertigsten Mei jongstleden, en de tweede op Zondag den zevende dezer lopende maand Jünij, ……. des voor de middagste half twaalf üren, en in de Grietenij Doniawarstal op dezelfde dagen, in gevolge certificaat door den heer Grietmandier deele op heden afgegeven.
Gene verhindering tegen het gemelde Hüwelijk ten onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle de hiertoe betrekkelijke stukken,alsmede van het 6e hoofdstük van der titel van het Bürgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende: van het hüwelijk, ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en tot vroüw wilden nemen.Waarop door elk der zelver afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven,verklaren wij in naam der dat Mintje Brüins Brüinsma en Aaltje Oebeles Boersma door het hüwelijk verbonden zijn.
Van al het welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes de Jong, oüd drieën zeventig jaren policie die
naar bij het bestüür dezer Grietenij, Jurjen Jelles Vijlstra, oüd vier en vijftig jaren, van beroep klokmaker, Pieter Aükes de vries oüd negen en veertig jaren zonder beroep, en Baüke Hoogterp, oüd vier en twintig jaren,Klerk ter Secretarie van Haskerland, alle wonende op de Joüre, welke deze acte, na dat ook dezelve was voorgelezen, nevens ons en den Brüidegom benevens deszelfs moeder hebben onderteekend, hebbende de Brüid en hare moeder verklaard niet te künnen Schrijven.


Schreinwerker betekend: kaste- of kistemaker, meubelmaker


                          Overlijdens akte van Aaltje Oebeles Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den vierden dag der maand april, zijn voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schoterland, provincie Friesland, verschenen:
Oepke Pieters Andela oud achtenvijftig jaren, van beroep kleermaker wonende te Heerenveen en Yde Roelofs de jong oud tweeëndertig jaren, tabakskerversknecht wonende te Heerenveen welke ons verklaard dat Aaltje Oebeles Boersma, oud zesenzeventig jaren, zonder beroep, geboren te Joure, wonende te Herenveen, weduwe van Mintje Bruins Bruinsma, dochter van Oebele Jelles Boersma en Foekjen (verder onbekend) beide overleden, in leven echtlieden op den vierden dag der maand april des morgens ten zes ure in het huis nummer honderd negen en vijftig a te Heerenveen is overleden, en hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen en met hen onderteekend.

                               

 

Hier onder wat familie van Aaltje Oebeles Boersma

Bruin Mintjes, Aangenomen familienaam 1811 Bruinsma,
Wypkjen Wouters,
k. Wouter 26, Janke 26, Mintje 24, Hidde 22,
kk. (van Hidde), Wypkje Hiddes 6 weken
Mairie Joure, fol. 39v
, kofschipper, geboren te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal, verdronken
op 2 november 1791 in het kanaal op de terugreis na Amsterdam.
Hij is ondertrouwd te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal op 14 februari
1784 DTB 221 en getrouwd aldaar op 7 maart 1784 ze werden afgeroepen
op 15 Februari in de kerk te Idskenhuizen, op 22 Februari in St.
Nicolaasga en de 29 ste in Tjerkgaast = "Skarsterlan". (ned.herv.) met
Wijpkjen Wouters Oosterhout, arbeidster, geboren te Rottum rond 1756,
belijdenis gedaan te Joure Gem. Haskerland op 2 mei 1812, overleden
aldaar op 28 november 1821, ongeveer 65 jaar oud, dochter van Wouter
en Grietje.

Uit dit huwelijk:
1 Janke, geboren te Joure Gem. Haskerland op 26 mei 1785, gedoopt
aldaar op 19 juni 1785 (ned.herv.), overleden aldaar op 21
november 1826, 41 jaar oud.
2 Wouter, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland op 26 mei
1785, gedoopt aldaar op 19 juni 1785 (ned.herv.), overleden aldaar
op 17 augustus 1826 akte 27, 41 jaar oud.
Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 29 juni 1820 met
Sytske Gerkes Vogelvanger, dienstmeid, gedoopt te Joure Gem.
Haskerland op 5 februari 1776 (RK), dochter van Gerke Rienks
Vogelvanger en Hylkjen Hessels.
3 Mintje, Schreinwerkersgezel, geboren te Joure Gem. Haskerland op
18 augustus 1787, gedoopt aldaar op 9 september 1787 (ned.herv.),
overleden aldaar op 20 april 1819, 31 jaar oud.
Hij is getrouwd te Haskerland op 11 juni 1818 Akte 16 met Aaltje
Oebeles Boersma, geboren te Joure Gem. Haskerland op 12 juni 1796,
gedoopt aldaar op 10 juli 1796, overleden te Schoterland op 4
april 1870, 73 jaar oud, dochter van Oebele Jelles Boersma en
Fockje Sibbes.
4 Hidde, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland op 17 september
1789, gedoopt aldaar op 11 oktober 1789 (herv. gem.), overleden te
Oudehaske Grieterij Haskerland op 30 april 1864, 74 jaar oud.
Op zijn trouwdatum tekent hij met HIDDE BRUINS, de zelfde naam
waarmee hij gedoopt werd. Bij de aangifte van zijn dochter tekent
hij met HYDDE BRUYNS en bij het trouwen van wijpkje tekent hij met
H. BRUYNSMA.
Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 1 augustus 1811 Akte
16. De tweede proclamatie van het huwelijk was op Zondag 28-7-1811
te Joure. (burg.stand) (1) met Leentje Meines de Boer, geboren te
Joure Gem. Haskerland op 16 juli 1789, overleden aldaar op 13
oktober 1826, 37 jaar oud, dochter van Meine Ales en Cornelia Jans
de Boer.
Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 20 september 1829 akte
36, sup. 6 (2) met Johanna Gerrits van der Werf, geboren te Joure
Gem. Haskerland op 10 oktober 1803, gedoopt aldaar op 23 oktober
1803 (herv. gem.), dochter van Gerrit Hendriksen van der Werf en
Antje Johannes.
5 Jan, geboren te Joure Gem. Haskerland op 24 september 1791,
gedoopt aldaar op 23 oktober 1791 (ned.herv.), overleden voor
1811, hoogstens 20 jaar oud.