Doop Trijntje Oebeles

Haskerland, geboortejaar 1804, doopjaar 1804 
Joure, Westermeer en Snikzwaag, 
Doop Herv. gem. 1743-1811 
DTB: 359 
Dopeling: Tryntje Geboren op 28 oktober 1804 in Joure 
Gedoopt op 18 november 1804 in Joure/Westermeer/Snikzwaag 
Dochter van Oebele Jelles en Foekje Libbes 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 
Dopeling : TRIJNTJE 
Vader : OEBELE JELLES 
Moeder : FOEKJE LIEBBESDoop Trijntje Oebels.

                         Huwelijksakte van Trijnje Oebeles Boersma

In het jaar en duizend acht honderd en veertig, den vijfden der maand april zijn voor ons Jonkheer meester Pieter Benjamin Johan
Vegelin van Claerbergen grietman ambtenaar van de burgelijkenstand der grietenij Haskerland provincie vriesland gecompareerd: 
Rintje Piers Postma oud vierendertig jaren klokmaker wondende te Joure en aldaar geboren vijftienden januari eenduizend achthonderd en zes blijkens geboorte contract met A  meerderjarige ongehuwde zoon van Pier Rintje Postma smitsknecht Martzen Fokkes zonder bedrijf echtlieden wonende te Joure-Zijnde door den contractant vooldaan aan zijne verplichtingen ten aanzien der militie blijkens ........ op den twintigsten maart jongstleden afgegeven met letter B en Trijntje Oebeles Boersma oud vijfendertig jaren werkster wonende te Joure en aldaar geboren den achtenden october eenduizendachthonderd en vier blijkens doop contract met C meerderjarige dochter van Oebele Jelles overleden en van Foekje Libbes Boersma. Bolloopster wonende te Joure-hebbende van dat voorgenomen huwelijk zonder dat daartegen eenige verhindering bij ons is ingekomen de afkondigingen plaats gehad op zondagen den twee en twintigsten en negen en twintigsten der maand maart jongsleden teekens des middags ten twaalfuren- welke aanstaande echtgenooten van tegenwoordigheid den getuigen ieder afzonderlijk verklaarden dat zij elkanderen aannemen des echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten vervullen welke door de wet aan den huwelijkenstaat verbonden zijn- waarop wij ambtenaar van den burgerlijken stand der grietenij Haskerland en naam der wet verklaren dat door den echt aanelkander verbonden zijn: Rintje Piers Postma en Trijntje Oebeles Boersma waarvan zij deze acte hebben opgemaakt en zijnde dat huwelijk voltrokken in tegenwoordigheid van Jan Greets Looyenga oud een en zestig jaren schoenmaker Johannes Gerrits de Vries
oud negen en vijftig jaren ....werkmaker                                                                                                                                         Harmen Willems Staal


                    Overlijdens akte van Trijntje Oebeles Boersma

Vrij van zegel Ambtshalve afgegeven in gevolge art. 50 van het Burgerlijk wetboek. burgerlijke stand, Provincie Friesland, Gemeente Workum Extract uit het register van overlijden in de gemeente Workum.
In het jaar achttienhonderd drieëntachtig, den vierden dag der maand februari is te Workum overleden Trijntje Boersma, oud zeventig jaren, geboren en wonende te Joure, zonder beroep, echtgenoot van Geert de Haan, dochter van Oebele Boersma en Foekje Bruinsma beiden overleden afgegeven te Workum den 5 februari 1883. Voor extract conform de ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Workum geteekend T.S.Ybema, aldus ingeschreven door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haskerland, op heden den drieëntwintigsten februari achttien honderd drie en tachtig.