Geboorte akte van Geertje Boersma
In het jaar Een duizend acht honderd en drieŽntwintig, den zes en twintigsten der maand october des middags ten twaalf uren, is voor ons Grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Haskerland, Provincie Vriesland, gecompareerd:
                                                         Libbe Oebles Boersma,
oud vierentwintig jaren, van bedrijf tuiniersknecht, wonende op de Joure, welke aan ons verklaard heeft, dat op den vierentwintigsten dezer maand october, de middags ten twaalf uren, uit hem declarant en Eelkje Tjittes van der Meer, zijne huisvrouw, op de Joure is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Geertje te willen geven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Douwe Libbes de Jong, oud zesendertig jaren van bedrijf tuiniersknecht en Sjerk Sytzes Wagenaar, oud dertig jaren, mede van bedrijf tuiniersknecht, beide wonende op de Joure.
En hebben de vader en getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
           
 

                                            Overlijdensakte van Geertje Boersma

In het jaar een duizend ach honderd zeven-en-tachtig, den eenendertigsten dag der maand januari zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van de Burgerlijken stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Marten Cornel oud zevenenvijftig jaren, van beroep timmerknecht wonende te Joure en Taede Engelsma oud vierenveertig jaren, van beroep fabrieksknecht wonende te Joure welke ons verklaard hebben, dat Geertje Boersma, geboren te Joure, oud drieŽnzestig jaren en ruim drie maanden, zonder beroep, wonende te Joure, gehuwd met Jan Klazes Kokje, dochter van wijlen de echtlieden Libbe Oebles Boersma en Eelkje Tjittes van der Meer op den negenentwintigsten dag der maand januari dezes jaars, des avonds ten zes ure, te Joure is overleden.
En hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.