Geboorteakte van Jelle Libbes Boersma

In het jaar een duizend acht honderd negenentwintig, den veertienden der maand maart des voormiddags ten half twaalf uren, zijn voor ons grietman officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Haskerland provincie Vriesland, gecompareerd:
Libbe Oebeles Boersma, oud dertig jaren tuiniersknecht wonende te Joure, welke ons heeft verklaard, dat op den twaalfden dag dezer maand maart, des voormiddags ten negen uren, te Joure, uit hem declarant en dezelfe huisvrouw Eelkjen Tjittes van der Meer, oud acht en dertig jaren, zonder beroep mede te Joure wonende, is geboren een kind van het mannelijk geslacht aan hetzelve de voornaam van Jelle Libbes gevende.
De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Rienke Gosses Klaver, oud vijf en dertig jaren, tuiniersknecht en Jetze Albarts Veenstra, oud vier en twintig jaren, slager, beide wonende te Joure.
En hebben de vader en getuigen deze akte geboorte, nagedane voorlezing nevens ons onderteekend.  

                             

                                          Overlijdensakte van Jelle Libbes Boersma

In het jaar een duizend acht honderd negenentwintig, den Zeventienden der maand maart des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Grietman, officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haskerland Provincie Vriesland, gecompareerd:
Libbe Oebeles Boersma, oud dertig jaren, tuiniersknegt, Jetze Albarts Veenstra, oud vier en twintig jaren, ?, als gebr, beide wonende te Joure, welke ons verklaard hebben, dat Jelle Libbes Boersma, oud drie dagen, geboren en wonende te Jore, zoontje van Libbe Oebeles Boersma, vernoemd, en van Eelkjen Tjittes van der Meer, zonder beroep, echtelieden wonende te Jore,
op den vijftienden dag der maand maart des voormiddags ten tien uren, in het his met nummer 73 te Joure is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteeken.