Geboorte akte van Libbe Oebele Boersma.

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den drie en twintigsten dag der maand November, is voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haskerand, Provincie Friesland, gecompareerd:
Oebele Libbes Boersma, oud een en dertig jaren, tuinwerker, wonende te Joure.
Welke ons verklaarde dat op den twee en twintigsten der tegenwoordige maand november, des morgens ten negen ure te Joure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren, uit hem aangegeven en zijne huisvrouw Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf wonende aldaar, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van:
                                                         Libbe Oebeles
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wijbe Luitzens Aleva, oud negen en vijftig jaren,uurwerkmaker, wonende te Joure en Folkert Wijbes Aleva, oud vier en dertig jaren, winkelier wonende te Joure.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons met den aangever en de getuigen is ondertekend.

                             

                                         Huwelijks akte van Libbe Oebeles Boersma.

In het jaar een duizend honderd acht-en-Zeventig, den zes en twintigsten dag der maand mei zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijke stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Libbe Oebeles Boersma geboren te Joure den twee en twintigsten november achttienhonderd twee en vijftig oud vijf en twintig jaren.
Van beroep tuiniersknecht wonende te Joure, meerderjarige zoon van Oebele Libbes Boersma, tuiniersknecht en van Akke Pieters Gorter zonder beroep echtlieden wonende te Joure, die hier tegenwoordig verklaarden toetestemmen in het te voltrekken huwelijk
                                                                    en
Aaltje Jans van der Werf geboren te Joure den zevenden oktober achttienhonderd een en vijftig oud zes en twintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Joure meerder jarige dochter van Jan Fetzes van der Werf scheepstimmersknecht en van Yttje Hendriks van der Plaats zonder beroep, echtlieden wonende te Joure, die hier tegenwoordig verklaarden toetestemmen in het te voltrekken huwelijk.

Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waar van de afkondigingen op zondagen den twaalfden en negentienden mei dezes jaars in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
de geboorte acte van bruidengom en bruid A en B, het bewijs dat door den bruidegom is voldaan aan zijne verplichtingen aan de nationale militie C.
Het bewijs dat de huwelijksafkondigingen onverhinderd zijn afgelopen D.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,-- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                  Libbe Oebeles Boersma 
                                                                                   en
                                                 Aatje Jans van der Werf
bovengenoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand vooroemd, alles in tegenwoordigheid van Meine Sijbrens van Dijk oud zes en zeventig jaren, van beroep conciŽrge van het raadhuis wonende te Joure.
Jan Visfinga  oud vijfendertig jaren van beroep veldwachter wonende te Joure en Jan Sjoerds Dijkstra oud achtendertig jaren, van beroep secretaire beambte wonende te Joure, geene bloed of aanverwanten der partijen.
En hebben wij ambtenaar van de burgerlijken stand voornoemd deze acte aan de verschenen personen en getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend, uitgezonderd de moeder des jonggehuwden mans die verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen medeteekenen.

              
          

                                  

                                           Overlijdens akte Libbe Oebeles Boersma.

Heden, vier en twintig april negentienhonderd twee en twintig,verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de gemeente Hakerland: Bouwe Reitsma, oud vier en vijftig jaren, onderwijzer, wonende te Westermeer en Berend Dijkstra, oud een en veertig jaren, veehouder, wonende te Westermeer.
Die verklaarden, dat Libbe Oebeles Boersma, geboren te Joure, oud negen en zestig jaren en vijf maanden, doodgraver, wonende te Westermeer, echtgenoot van Aaltje Jans van der Werf, zoon van Oebele Libbes Boersma en van Akke Pieters Gorter,beide overleden op de vier en twintigsten april dezes jaars, des middags ten twaalf ure, te Westermeer is overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

                            


                                                 
 

                                              

                                        Aaltje Jans van der Werf samen met haar man Libbe Oebeles Boersma.