Geboorte akte van Janke Boersma                                              

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den tweeden dag der maand februari is voor ons Burgermeester Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haskerland provincie Friesland, gecompareerd:
Oebele Boersma oud twee en dertig jaren, tuiniersknecht wonende te Joure.
Welke ons verklaarde dat op den een en dertigsten dag  der vorige maand des avonds ten zeven ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne huisvrouw Akke Pieters Gorter zonder beroep wonende aldaar aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Janke.
de gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albert Frinks oud zes en twintig jaren, boer wonende te Joure en Jannes van Wijk oud vier en zestig jaren, gemeente bode wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons met den aangever en de getuigen is geteekend.

                           

                                                 Huwelijks akte van Janke Boersma

In het jaar een duizend acht honderd een-en-negentig, den eenendertigsten dag der maand mei zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Lammert Halbe Jans Kuperus, geboren te Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf oud eenendertig jaren, van beroep voerman wonende te Joure, gemeente Haskerland meerderjarige zoon van Jan Halbes Kuperus, van beroep veehouder en van Trijntje Thijsses Haanstra, zonder beroep, echtlieden, wonende te Nijeberkoop, gemeld weduwenaar van Hiltje Kuperus en 
Janke Boersma, geboren te Joure, gemeld oud zevenendertig jaren, zonder beroep wonende te Westermeer, gemeente Haskerland, meerderjarige dochter van Oebele Boersma, van beroep doodgraver, wonende te Westermeer, gemeld en van wijlen diens echtgenoote Akke Pieters Gorter.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den zeventienden en den vierentwintigsten mei dezes jaars in deze gemeente en op gelijke dagen in de gemeente Engwirden, waar de bruidengom binnen de laatste zes maanden zijne woonplaats had, zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte acten, de overlijdensacte van de vorige echtgenoote des bruidegoms, het certificaat van gedane huwelijksafkondigingen de gemeente Engwirden en het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                             Lammert Halbe Jans Kuperus
                                                                                        en
                                                                           Janke Boersma
bovengenoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Hendrik Pieters Klompmaker oud achtenveertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, gemeente Haskerland, Jelle va Dijk oud achtendertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, gemeld, Dirk Oosterhout oud achtentwintig jaren, van beroep secretariebeambte wonende te Joure, gemeld e Karel Alberts oud eenenveertig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Joure, gemeld, geene bloed of aanverwanten der partijen.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze acte aan de verschenen personen en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend. 

                              

                                               Overlijdens akte van Janke Boersma

                                                                                  1932

Heden den zestienden augustus negentienhonderd twee en dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haskerland:
Cornelis van der Heide oud zeven en veertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Joure en Hendrik Gouma oud een en veertig jaren, veehouder wonende te Joure, die verklaarden, dat op den zestienden augustus dezes jaars, des voormiddags te kwartier over twaalf uur, te Joure is overleden Janke Boersma, geboren te Joure, oud acht en zeventig jaren en ruim zeven maanden, zonder beroep, wonende te Joure, weduwe van Lammert Halbe Jans Kuperus, dochter van Oebele Boersma en Akke Pieters Gorter, beide overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

                  

                                                       
                                                                                   Janke Boersma