Geboorte akte van Pieter Boersma

In het jaar een duizend acht honderd vijf en vijftig, den zestiende dag der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland provincie, gecompareerd:
Oebele Boersma oud vierendertig jaren, tuiniersknecht wonende te Joure.
Welke ons verklaarde dat op den viertienden dag der tegenwoordige maand des avonds ten zeven ure te Joure een kind van het mannelijke geslacht is geboren uit hem aangever en zijne huisvrouw Akke Pieters Gorter zonder bedrijf aldaar wonende aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Pieter.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Riena Abes Ros oud tweeŽndertig jaren, tuiniersknecht wonende te Joure en Johanna Jacobs Muurling drieŽntwintig jaren, tuiniersknecht wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons meeden aangever en de getuigen is getekend.

              

                                                  Overlijdens akte van Pieter Boersma

In het jaar een duizend acht honderd vieren zestig, den achttienden dag der maand oktober zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland verschenen:
Thijs Schaap van beroep koopman oud zeven en vijftig jaren, wonende te Joure en Meene van der Kerk oud zeven en veertig jaren van beroep ketting buiger wonende aldaar geene bloed of aanverwanten van na te noemen overledene welke ons verklaard hebben, dat Pieter oud negen jaren, vier maanden, zonder beroep geboren en wonende te Joure, minderjarige ongehuwde zoon va Oebele Boersma tuiniersknecht en van Akke Pieters Gorter, zonderberoep echtlieden mede te Joure wonende op den vijftienden dag der maand oktober dezes jaars des morgens ten half acht ure, te Joure in de huize met nummer twee honderd vierennegentig is overleden.
En hebben wij deze acte aan de aangever voorgelezen en daarna met hen onderteekend.