Geboorte akte van Eelkje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den veertienden dag der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland provincie Friesland, gecompareerd:
Oebele Boersma oud vijf en dertig jaren, tuiniersknecht wonende te Joure.
Welke ons verklaarde dat op den twaalfden dag der tegenwoordige maand des namiddags ten drie ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Akke Pieters Gorter zonder beroep wonende aldaar aan welk kind hij verklaard de oornaam te geven van Eelkje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pier Annes Borger oud zeventig jaren, zonder beroep wonende te Joure en Hendrik Johannes Eisman oud veertig jaren, aanspreker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte  hebben opgemaakt, welk, nadat dezelve was voorgelezen, door ons met den aangever en de getuigen is geteekend.

                         

                                  
                                                     Overlijdens akte van Eelkje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den vijftienden dag der maand mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Pier Annes Borger oud een en zeventig jaren, zonder bedrijf en Johan Petrus Heinrich Otto, oud vijf en vijftig jaren, schilder, beide wonende te Joure welke ons verklaard hebben, dat Eelkje Boersma, oud een jaar - geboren en wonende te Joure - zonder beroep - ongehuwde dochter van Oebele Boersma, tuiniersknecht en van Akke Pieters Gorter, zonder beroep, echtlieden wonende te Joure op den veertiende dag der maand mei des voormiddags ten tien ure, in het huis met nummer tweehonderd vier en zeventig te Joure is overleden; en hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, en met hem onderteekend.