Wat u hier ziet is een stukje geschiedenis over "De Nieuwe Zorg" met dank aan Douwe Boersma.

Op de home page zie je van links naar rechts, Thomas Boersma, zijn broer Ekke en zijn broer Oeble, dus de drie broers Boersma. 
De plaats van handeling is op de vaste wal in de omgeving van Elburg. De geschiedenis speelde omstreeks 1920.  
De familie moet een bericht hebben gekregen van de stranding van de Nieuwe Zorg, een tjalkschip van een 80 ton, voorheen eigendom van vader Eelke Boersma van het Karnemelkspad in Wormerveer. 
Ik zeg : voorheen, want het schip was niet zijn eigendom, want verkocht aan een Amsterdammer, bij mijn weten voor tweeduizend gulden. Het vervelende was dat die Amsterdammer de koopsom nooit heeft betaald. 
Wellicht hebben vader en zoons Boersma op het schip, dat door een storm op de kant werd gedreven, beslag laten leggen. 
Het schip kwam dus weer in eigendom van Eelke Boersma, die het toen verkocht aan kolenboer Eelman in Wormerveer, die het schip gebruikte als opslag voor steenkolen en ik herinner mij uit mijn jeugd dat het schip toen voor de wal lag aan de Zaanweg ter hoogte van de (vroegere) Noordersluis. 
Voorts is vermeldenswaard dat de reis naar Elburg werd gemaakt met de taxi van Dirk Rol van de Bleekerstraat (die tegenover Oom Gerrit zijn bedrijf had).
 Het reisgezelschap bestond uit Ekke Boersma, Oeble Boersma, Thomas Boersma, Lies Pot (de vrouw van Thomas), August Stelling
 (die de foto's maakte) en Dirk Rol (de Taxidriver), onderweg hadden ze met de auto een lekke band, van welke gebeurtenis er een foto is).
Ik moest die kennis toch even kwijt. Groeten, Douwe Boersma.

                            

                                                     Geboorte akte van Eelke Boersma

In het jaar een duizend honderd negen en vijftig, den zestienden dag der maand februari, is voor ons onderteekende Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland provincie Friesland, gecompareerd:
Oebele Boersma, oud zeven en dertig jaren, winkelier, wonende te Joure.
Welke ons verklaarde dat op den veertiende dag dezer maand, des avonds ten zes ure te Joure, een kind van het mannelijk geslacht
is geboren uit hem aangever n zijne huisvrouw Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf wonende aldaar aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Eelke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pier Annes Borger, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep en Johan Petrus Heinrich Otto, oud zes en vijftig jaren, schilder, beide wonend te Joure.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, dor ons met den aangever en de getuigen is getekend.

                                  

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den twintigsten dag der maand juli zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Eelke Boersma, geboren te Joure, gemeente Haskerland oud vijfentwintig jaren, van beroep schippersknecht wonende te Joure, gemeld meerderjarige zoon van Oebele Boersma, van beroep tuiniersknecht en van Akke Pieters Gorter, zonder beroep, echtlieden, wonende te Westermeer, gemeen
te Haskerland en
Klaaske de Hei, geboren te Hoornsterzwaag, gemeente Schoterland, oud vierentwintig jaren, zonder beroep wonende te Joure, gemeld meerderjarige dochter van Ekke Klazes de Hei, van beroep arbeider en van Lijkeltje Jacobs Klaver, zonder beroep, echtlieden, wonende te Joure, gemeld.
De wederzijdsche ouders hierbij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in het te voltrekken huwelijk.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondiging op Zondagen den zesden en den dertienden juli dezes jaars in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd: hunne geboorte acten en het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat 
                                                                               Eelke Boersma 
                                                                                          en
                                                                               Klaaske de Hei
bovengenoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Hendrik Pieters Klompmaker oud eenenveertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, gemeld, Jelle van Dijk oud eenendertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, gemeld, Jan Lourens Heldoorn oud negenentwintig jaren, van beroep Rijksveldwachter wonende te Joure, gemeld en Hendrik Maneschijn oud drieëntwintig jaren, van beroep secretarisbeambte wonende te Joure, gemeld, geene bloed of aanverwanten der partijen.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze acte aan de verschenen personen de wederzijdsche ouders en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend, uitgezonderd de moeder des bruidegom, die verklaarde geen schrijven te hebben geleerd. 

                          

                                                                                   

                                           Overlijdens akte van Eelke Boersma

Heden een en twintig november negentienhonderd twee en dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer Jan Kramer oud een en vijftig jaren, van beroep aanspreker wonende alhier en Jan Gerrit, van de Ven oud vijf en twintig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie wonende alhier die verklaren, dat op den twintigsten november dezes jaars, des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in et huis Karnemelkspad vijf is overleden, Eelke Boersma oud drie en zeventig jaren, van beroep zonder geboren te Joure en wonende alhier, weduwnaar van Klaaske de Hei, zoon van Oebele Boersma en van Akke Pieters Gorter, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

                               

                                                      

                                                   
                                                     Klaaske de Hei samen met haar man  Eelke Boersma.