Geboorte akte van Jitske Boersma

In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den zevenden dag der maand november, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Oebele Boersma, oud een en veertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde dat o den zesden dag der tegenwoordige maand november des morgens en half zes ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangeer en zijne echtgenoot Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf mede te Joure woonachtig aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Jitske.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Petrus Heinrich Otto, oud zestig jaren, van beroep schilder wonende te Joure en van Bartele Smeerks oud een en dertig jaren, van beroep gruttersknecht wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke onmiddelijk na voorlezing, door ons der aangever en de getuigen is geteekend.
 

                       

                                Huwelijks akte van Jitske Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-tachtig, den vijfden dag der maand juni zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Johannes Blaauw, geboren te Joure, gemeente Haskerland oud zevenentwintig jaren, van beroep postbode wonende te Joure, gemeld meerderjarige zoon van Sytze Gerbens Blaauw, overleden en van diens echtgenoote Trijntje Johannes Sytsema, zonder beroep, wonende te Joure, en
Jitske Boersma, geboren te Joure, gemeld oud vierentwintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Westermeer, gemeente Haskerland, meerderjarige dochter van Oebele Boersma, van beroep tuinierknecht, wonende te Westermeer, gemeld en van wijlen diens echtgenoote Akke Pieters Gorter.
De moeder des bruidegoms en de vader der bruid, hier bij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in het te voltrekken huwelijk.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den tweeŽntwintigsten en den negenentwintigsten mei dezes jaars in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte acten, de overlijdensacte van den vader des bruidegom, de overlijdensacte van de moeder der bruid en het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                                         Johannes Blaauw
                                                                                        en
                                                                           Jitske Boersma
bovengenoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Hendrik Pieters Klompmaker oud vierenveertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, gemeente Haskerland, Jelle van Dijk oud vierendertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, gemeld, Dirk Oosterhout oud vierentwintig jaren, van beroep secretariebeambte wonende te Joure, gemeld e Karel Alberts oud zevenendertig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Westermeer, gemeente Haskerland, geene bloed of aanverwanten der partijen.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze acte aan de verschenen personen, de moeder des bruidegom, den vader der bruid en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                                

                               

 

                             Overlijdens akte van Jitske Boersma

Heden tweeŽntwintig april negentienhonderd vier en twintig, verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden:
Jan Bijland, oud negenenvijftig jaren, aanspreker en Sjouke Hoeksma, oud zesentwintig jaren, uurwerkmaker, beiden wonende te Leeuwarden, die verklaarden, dat alhier op den tweeŽntwintigsten dezer maand des voormiddags ten een ure, is overleden Jitske Boersma, oud eenenzestig jaren, zonder beroep, geboren te Joure, wonende te Leeuwarden, vrouw van Johannes Blaauw, dochter van Oebele Boersma en van Akke Pieters Gorter, beide overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.