Geboorte akte van Jelle Boersma

In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, den negentienden dag der maand februari, is voor ons onderteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland , provincie Friesland, verschenen:
Oebele Boersma oud twee en veertig jaren van beroep tuiniersknecht wonende te Joure.
Welke ons verklaarde dat op den achttienden dag dezer maand februari des middags ten twee ure te Joure een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Akke Pieters Gorter, zonder beroep wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Jelle.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Petrus Heinrich Otto oud een en zestig jaren, van beroep schilder wonende te Joure en van Fokke Kleefstra oud zes en twintig jaren, van beroep verversknecht wonende aldaar.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke onmiddelijk na voorlezing, door ons den aangever en de getuigen is geteekend.
 
                           

                                                   Huwelijks akte van Jelle Boersma
Op heden den derden februari des jaars achttien honderd acht en tachtig, des middags ten twaalf ure, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoorn, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan Jelle Boersma, oud drieŽntwintig jaren, varensgezel geboren te Haskerland wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige zoon van Oebele Boersma, tuinier te Joure, en van Akke Pieters Gorter, overleden, in der tijd echtlieden
                                                                                                 en
Willemijntje Flart, oud vijfentwintig jaren, dienstbode, geboren en wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige dochter van Laurens Flart, visfcher, en van Marijtje Maurik, zonder beroep, echtlieden wonende te Hoorn.
Verklarende de vader des bruidegoms en de ouders der bruid, allen bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig, daartoe hunne toestemming te geven.
En hebben de verloofden tot dat einde aan ons overgelegd: de akte waaruit blijkt dat de afkondigingen alhier onverhinderd hebben plaats gehad op zondagen den tweeŽntwintigsten en negenentwintigsten januari jongstleden, extracten uit hunne geboorte akten, een extract uit de doodakte van de moeder des bruidegoms, benevens ten laatste het certificaat van voldoening aan de wet op de nationale militie, benevens de toestemming tot het aangaan van een huwelijk door den minister van maune aan den bruidegom verleend.
Waarvan wij hen hebben afgevaagd, of zij elkander aannamen als man en vrouw; hetwelk door hen, ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij, i naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, alles ingevolge de wet en in tegenwoordigheid van Douwe Boersma, oud dertig jaren, schippersknecht, en Adrianus Johannes Piels, oud zesenveertig jaren, schippersknecht, geen verwanten des bruidegoms; Jan Maurik, oud achtendertig jaren timmerman, oom en Pieter Flart oud zesendertig jaren, visfcher, neef der bruid allen alhier woonachtig.
En is deze door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met ons hebben geteekend.

                             
                                                   Huwelijks akte van Jelle Boersma

Den zestienden der maand oktober zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer, in het openbaar, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jelle Boersma, weduwenaar van Willemijntje Flart oud vijfenveertig jaren, schipper geboren te Joure Haskerland en wonende te Wormerveer meerderjarige zoon van Oebele Boersma en van Akke Pieters Gorter, beiden overleden en Antje de vries, weduwe van Albert Mulder oud twee en veertig jaren, cafťhoudster geboren te Zaandijk en wonende te Wormerveer meerderjarige dochter van Jan de Vries Simons zoon, schipper, wonende te Wormerveer en van Aaftje Gorter, overleden.
Daar geene beletsel tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op Zondagen, den derden en tienden oktober dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Eelke Boersma, oud vijftig jaren, schipper wonende te Wormerveer, broeder van den bruidegom.
Dirk Klees, oud vijf en vijftig jaren, koopman wonende te Wormerveer, Pieter Spaander oud vier en veertig jaren koopman wonende te Wormerveer zwager van de bruid.
Na voorlezing is deze akte onderteeken door Ons met de partijen en de getuigen.

                               

                                             Overlijdens akte van Jelle Boersma

Heden den zesden december negentien honderd zeven en dertig is mij onderteekend, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Heiloo, ingeschreven een uittreksel uit de register van overlijden der gemeente Alkmaar in dato twee december negentienhonderd zeven en dertig waaruit blijkt dat aldaar op den eersten december negentien honderd zeven en dertig, des voormiddags te zeven uur, in den ouderdom van drie en zeventig jaren is overleden Boersma, Jelle, zonder beroep geboren te Haskerland en wonende te Heiloo, gehuwd met de Vries, Antje, eerder weduwenaar van Flart, Willemijntje, zoon van Boersma, Oebele en Gorter, Akke Pieters,
Waarvan akte,  

                                                                                                                                           

 

 

 

                                             

WORMERVEER (Rijkstelefoonkantoor)

(Koog a/d Zaan, Krommenie, Oost-Knollendam en Zaandijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

ZIe voor overige nummers van aansluiting van KOOG a/d ZAAN, KROMMENIE en ZAANDIJK onder ZAANDAM.

 

1659    Alkmaar Packet, Zaanweg, Zaandijk
1685        Idem (Stoombootdienst), Noord
1708        Idem (Stoombootdienst), Steiger, Koog a.d. Zaan
1572    Asperen, Dr. F.C. v., Zaanw. 3
1525    Aten, Cornsz., E60, Zaanweg
1513    Avis, Dzn., Fa.C., In AssurantiŽn

1556    Baars & Zn., J., 572, Krommenie
1576    Bakker Jzn., S., Graphische Kunstinr. kant., A115, Koog a.d. Zaan
1575    Bakker, Fa. W., Stalhouder, Verhuizingen, Marktstr. 70
1690    Bakker, Fa. Wed. W., Manufacturen, Zaanweg 41
1625    Berg, Jacob v.d., in granen, Dubbele Buurt 21-23
1661    Bets, Pzn., R., Beurt- en Vrachtschipper, A 39, Zaandijk
1548    Blikfabrieken, Vereenigde, Padlaan, Krommenie
1634    Bloemendaal, G.W., Woonh., Zaanweg 48
1509    Bloemendaal & Laan, en fabr. "Hollandia" en "de Toekomst", Zaanweg 54
1648    [idem]
1543    Blok, G.H., Dubbele Buurt 29
1612    [idem]
1709    [idem]
1647    Blok, L., Wandelweg
1515    Boekenoogen, H., fa. G.J. v. Gelder, Woonh. Wandelweg F189
1619    Boer Czn., J. de, Stalhouder en verhuizingen, Zaandijk
1675    Boer Csz., J.G. de, Vleeschh. F79, Koog a.d. Zaan
1663    Boers, A., Gem. Secretaris
1653    Boersma, J., Schipper en Cafťhouder, Zaanweg 2
1656    Boevť, K.M., in bouwmat., kant. Marktstr. 10, Opslagplaats Krommenieerzijweg
1613    Bolding, K., Bakker, Koog a.d. Zaan
1518    Boon & Co., W.J., Wijk E 5, Kant.
1640    Breet Czn., J., (C. v.d. Stadt) in Eff. en ass., D 35, Koog a.d. Zaan
1703    Brouwer, A.A., Dames- en Heerenkapper, Zaanweg E 142, Zaandijk
1608    Brouwer Czn, G., In goud- en zilverwerken, meubelen, enz., Zaan. [sic] weg G 35
1609    Brouwer Czn., G., In meubelen, galanteriŽn, enz., Lagendijk A 158,  Zaandijk
1624    Burgemeester, woonh., Koog a.d. Zaan
1631    Burgemeester v. Zaandijk

1542    Cacao- en Chocolade-fabr. "de Arend", fa. J. Pette Hzn., Markstr. 98
1718    Cacao en Chocoladefabr. Ariba, v.d. Woude en Dekker, Lagendijk 2, Zaandijk
1637    Calcar, Js.v., Schipper op Amsterdam, E 201, Koog a.d. Zaan
1585    Calcar, N.v., Zakkenh., Sluispad F2, Koog a.s. Zaan
1649    Chocoladefabr. "de Zaan", Wilhelminastr. 94a, Zaandijk
1603    Couwenhoven, Jz., Pieter, Rijst- en Gortpellerijen, B 106, Zaandijk
1513    Cremers, G.H., fa. C.Avis Dzn., Huis aan den Weg en Zaan
1607    Crok, T., Kant. en Stoomoliefabr. "de Wachter", F 67, Koog a.d. Zaan
1511    Crok & Laan, Kant. en stoomoliefabr. "de Engel"

1627    Dekker Jzn. J., lid der fa. Gebrs. Dekker, partic. B4, Koog a.d. Zaan
1530    Dekker Jan, Koopman en Fabrik.
1553    Dekker Jzn., P., Krommenie
1534    Dekker Jzn., P., Fabrik. en Koopman, Zuideinde A 35
1667    Dekker, P.A., Wijk D 48 en de Fabrik. "de Vlijt", Koog a.d. Zaan
1563    Dekker, W.A., "Huize Vesta"
1657    Dekker & Zn., J., in Zaden en peulvruchten, D 93, Koog a.d. Zaan
1672    Dil, Gebr., Visschh., F 51, Koog a.d. Zaan
1606    Dil, Jzn., Fa. D., Riviervischhandel A 5, Zaandijk
1689    Dillewijn, G.v., Grutter
1590    Donker & Zn., P., Houtkoopers, B 140, Zaandijk
1524    Dral & Groot, Vlietsend 47a, Krommenie
1614    Duijvis Tzn., E.G., Wijk F 52, Koog a.d. Zaan
1676    Duijvis, Jacob, Wijk G 207, Koog a.d. Zaan
1652    Duijvis, J.J., fa. T.Duijvis Jzn., E 143, Koog a.d. Zaan
1669    Duijvis Jzn., T., Oliefabrik., E 89, Koog a.d. Zaan
1671    Duijvis & Co., N.V. Machinefabr. der Fa. P.M., Wijk E 129, Koog a.d. Zaan

1664    Fontijn, Corn., Slager, Zaanweg 81
1687    Francken & Co., A., Cacaofabrik., Jan Bestevaerstr. E 212, Koog a.d. Zaan

1514    Gelder, G.J. v., Kant., Zuideinde A 79
1528    Gelder Zonen v., Papierfabrik., No 10
1571    Gem. Gasfabriek, Krommenie
1560    idem, Wormerveer
1623    Gemeentehuis, Krommenie
1502    idem, Wormerveer
1680    idem, Zaandijk
1570    Gem. Ziekenhuis
1596    Goedhart, S., Grooth. paling, ansjovis, F 65, Koog a.d. Zaan
1533    Gorter, Gebrs., Timmerlieden en molenmakers, A 71b
1587    Gorter, K., Koffiehuis de Zwaan, Zaandijk
1642    Graftdijk, J.W., houthandel, Julianastr. C 38c
1610    Groot, Gebr., Meelfabrik., Guispad, Zaandijk
1713    Guthard, K.H., Insp. Levensverz. Mij. R.V.S., Dubb. Buurt 6

1593    Haremaker & Co., (Klaas Haremaker), G 208, Koog a.d. Zaan, (kant. v. 8-12, 2-7)
1683    Hartog & Zonen, K., Bleekers, 1e Kruisstr. 6
1539    Heekelaar & Zn., Jb., Fabrik. van lakken, vernissen en verfw., Zaanweg
1651    Heijn & Zn., Jacob, Steenkolenh., Overguispad B 7a, Zaandijk
1711    Heijnis Fzn., Fa. J., K. Woudt Jansz., Drukkerij en Boekhandel, C 111, Zaandijk
1520    Holl. IJzeren Spoorw. Mij., Station Wormerveer
1595        idem, Station Koog-Zaandijk, Koog a.d. Zaan
1554        idem, Station, Krommenie
1666    Honig, A., Dubbele Buurt en 't Hart, Koog a.d. Zaan
1615    Honig, A.N., Eerste Ned. Celluloidwarenfabr. "Hollandia", Koog a.d. Zaan
1686    Honig & Zn., Klaas, Olie- en koekenfabr., Broodkorfpad, Koog a.d. Zaan, (9-7, bij voorkeur v. 11-12 en
             5 1/2- 7)
1594    Honig, Cornszn., Corn., Smid, C 113, Zaandijk
1715    Honig, C.C., (Fa. G. Honig, Czn.), houthandel, woonh. F 53, Koog a.d. [sic] Zaan
1621    Honig, E., Dir. Stijfselfabr. de Bijenkorf, Koog a.d. Zaan
1686a  Honig Hzn., K., fa. Cl. Honig & Zn., woonh., G 114, Koog a.d. Zaan
1717    Honig Mz., K.C., Dir. Stijfselfabr. "de Bijenkorf", v/h. M.K. Honig, F 60, Koog a.d. Zaan
1688    Honig, Voorh. M.K., Stijfselfabr. "de Bijenkorf", Koog a.d. Zaan
1665    Honig Czn., Fa. G., (C.C. Honig Kz.), Stoomhoutzagerij en houth., kant. zagerij en werf, ReŽelenstr.
             Koog a.d. Zaan
1589    Horst, Dr. C.E. v.d., Wijk C 122, Zaandijk
1611    HŰtel Cafť Rest. "de Waakzaamheid", C.Ero, F 47, Koog a.d. Zaan
1679    HŰtel "de Jonge Prins", Marktplein 2
1674    Huijsman, Jan, Olie- en koekenfabrik., Grooth. in Cacaoafval, B 136, Zaandijk
1569    Hullu, H. de, voorh. H. Jongbloed, Banketbakker en kok, Warmoesstr. 2

1643    Jager Szn., J. de, In peulvruchten, lijnkoeken, kol. waren, Stationsstr. G 177
1516    Jong, Erve H. de, Cacaofabrik.

1660    Kamphuis & Oly, Cacaofabr. Hollandia, (Kant. 9-12, 3-6)
1645    Kaper Jr. S., Stoomkistenmakerij en kuiperij. Krommeniepad
1707    Kate en Zn., Wed. A. ten, Stoomgrutterij, F 23, Koog a.d. Zaan
1682    Klinkenberg, C., v/h. Dugardin, smid, Warmoesstr. 15
1646    Klinkenberg, Gebrs., Constructiewerkplaats en Machinefabr., Noordeinde 71-74
1720    Klitsie, P., Vleeschhouwerij en Varkensslachterij, Marktstr. 41
1592    Koekfabr. "de Vlijt", F 93, Koog a.d. Zaan
1655    Kok  & Co., A., Bouwkundigen, Aannemers, inr. intťrieurs, behangerij, stoff., Zaanweg 8
1538    Konijnenburg, D. v., Houth., Werf O 109
1705        idem, huis, Dubbele Buurt
1579    Koning & Boeke, Fa., (W.P. Vos), Assuradeuren, Wijk B 109, Zaandijk
1706    Koome, J., Boekhandelaar, C 63b, Koog a.d. Zaan
1655    Koopman, G., fa. A. Kok & Co., Zaanweg 8
1699    Kox, G., Dir. N.V. Begrafenisvereen., Noordeinde 20
A          Kraij, P., in granen, meel en lijnkoeken, Oost-Knollendam
1564    Kwantes, Gd., in Verfw., Zuideinde B 10

1508    Laan, Mevr. de Wed. A., Zaanweg E 63
1507    Laan, J.P.
1521    Laan, A.R., Zaanweg
1510    Laan, J.A.
1512    Laan Gebr. en fabr. Koningsbergen, E 32
1668    Landweer, T., Gereedsch., IJzerw., Huish. art., Marktstr. 53
1558    Landsman, G., Rijwielhersteller, Marktstr. 32
1519    Langebaerd, Mevr. Wed. P., wijk G 42
1598    Latenstein Pzn., A., Lagendijk C 43, Zaandijk
1559    Leijden & Zn., D. v., Zeildoekfabrik., Krommenie
1549    Leguit Jr., J., Expediteur Stoomboot Nijverheid, O 3

1671    Machinefabr. der Fa. P.M.  Duyvis & Co., N.V., E 129, Koog a.d. Zaan
1701    Meijer Dzn., G., boekhandel, drukkerij, Goudastr. 65
1552    Middelkamp, Fa. S., Krommenie

1555    Naaml. Venn.tot Expl. van Verwers Vernis- en Stoommetaaldrukkerij, Krommenie
1517    Naaml. Venn. Prins' Oliefabrieken, Zaanweg 94
1604    Naaml. Venn. Zuivelmij. "de Kroon", voorh. Gerbrand Vis Hzn & Co.,(Kant. 8-12, 1 1/2-6), Zaandijk
1650    Ned. Linoleumfabr., Padlaan, Krommenie

1654    Obertop, H.H., Stoomolieslagerij "de Pijl", B 138, Zaandijk
1673    Out, P., Wijk F 78, Koog a.d. Zaan

1541    Peereboom, N.V. de Verfhandel v.h. Wed. P.W., Hennepad D 54
1540        idem, Pakh. "de Beer", Wormerringdijk, Zuid 250, Wormer
1629    Pette, D., Wandelweg
1628    Pielkenrood, J.S., Fabrik. v. IJzeren Verf- en Oliedrums, Kerkstr. D 9
1503    Pieper Zonen, Wijk D No 1, kant.
1635    Pondman Czn., D., Rijwiel- en motorhersteller, Guispad A 69, Zaandijk
1517    Prins' Oliefabrieken, N.V., Zaanweg 94
1601    Prins Dzn., S., In bouwmat., Dir. N.V. Kalkbranderijk "Het Klaverblad", Spoorstr. B 181, Koog a.d.
             Zaan

       ..    Rijkstelegraafkantoor (į)
1506    Rijstpellerij, voorh. Albert Vis
1702    Roos Sr., P., Verffabr., Koog a.d. Zaan
1546    Ruijter, A. de, Makelaar, Zuiderhoofdstr., Krommenie

1529    Schaap Lzn., J., Kassier en Comm. in eff., Wandelweg
1626    Schilthuis, F., Wandelweg 44
1501    Schmidt, Dr. A.L., Zaanweg
1597    Schots, Gebr., Kaash., Pakhuis "de Jonge Jacob", Noordsche Balk
1565    Schoute, C., O 23
1568    Schoute Corn. zn., D., Stationsweg
1678    Schoute, W.J., Laanweg 72
1551    Schut, Alb., In granen, meel enz., Pakh. "Wisselvalligheid", Zuiderhoofdstr. 20, Krommenie
1684    Secretaris v.d. Polder Westzaan, B 121, Zaandijk
1531    Siekerman, D., Kol. waren en comest., chocolade en suikerw., Zaanweg 82
1547    Sijpesteijn, P.H. Kaars, Zeildoek- en Oliefabrik., Kerkbuurt 316, Krommenie
1636    Smit Ezn., E.N., Zaanl. Stoomdr., Stationsstr. G 127, Koog a.d. Zaan
1622    Smit, Frank, in blauwsel, ultramarijn. kogelblauw, cacaopoeder en chocolade, Zaanweg 11
1644    Smit Sz., J., Brood- en koekbakker, KrommenieŽrpad 14
1716    Smit & Zn, Stoommineraalwaterfabr., bierbottelarij, Wijnhandel, Zaanweg 18
1550    Snelleman, J.A., In granen, Stationsstr, G 188, Koog a.d. Zaan
1578    Snuif, C., Commiss. in granen en zaden, Makelaar, Wijk B 91, Zaandijk
1504    Spaander, D., Marktstr. 38
1532    Stam & Zn., M., Aannemers en Makelaars, Wijk B 9 (8-9; 12-1.30; 5-8)
1688    Stijfselfabr. "de Bijenkorf", voorh. M.K. Honig, Koog a.d. Zaan
1662    Stoomolieslagerij "de Pijl", Wormerringdijk, Zaandijk
1577    Stuurman Dzn., J., Handelsagenturen, D 85, Koog a.d. Zaan

1704    Teeling, S., Techn. en Electrotechn. Bur., Lagedijk C 4
       ..    Telegraafkantoor (į)
1544    Thijn, N.L. v., Vleeschh., Noordeinde O 4
1562    Tjeenk Willink, G.H.A., Notaris

1548    Vereenigde Blikfabrieken, Padlaan, Krommenie
1632    Vereen. Commissiehandel, N.V., Wandelweg
1633    [idem]
1537    Vermeulen, P., in Bloemen, aanleg en onderhoud v. tuinen, Wandelweg 5
1604    Vis Hzn., Gerbrand, Dir. Naaml. Venn. Zuivel Mij. "de Kroon", v.h. Gerbrand Vis Hzn. & Co., (Kant.
              8-12, 1 1/2-6) E 8,                 Zaandijk
1583    Vis Gebr., Wijk C 76, Zaandijk
1602    Vis, Fa. Jacob, Graan- en zaadhandel, Stationsstr. A 155,Zaandijk
1588    Vis Gzn., Jacob, Handelsagent, Lagedijk D 167, Zaandijk
1616    Vis Pzn., Jacob, Fabrik. v. verfw., Exporteur v. lijnolie, B 142, Zaandijk
1567    Vis Alb.zn.,J., Wijk E 47
1591    Vis, J.C., B 116, Zaandijk
1618    Vis, N.J., "Benvenuta", Wandelweg
1617    Vis Jr, Hajo, Papierh. en fabrik. v. papieren zakken, B 76, Zaandijk
1581    Vis & Zn., Cornelis, Houtkoopers, Wijk B 143 en Fabr. "Voorwaarts", Zaandijk
1574    Visser Jr., M., Boter-, kaas- en vleeschwaren, Warmoesstr. 4
1557    Vliet, Gebr. v., Kooplieden, Krommenie
1714    Vonk & Zn., Klaas, Stoomfabriek, koperslagerij en metaalgieterij, Zaanweg 99
1719    Vrendenberg, C.W., Arts, D 92, Koog a.d. Zaan
1522    Vriend Gzn., K., Nieuwe SociŽteit
1535    Vries, Jan de, Dubbelebuurt 27

1561    Waagmeester Jr., S., "Heerenlogement", Publiek station, Krommenie
1638    Walig, Mr.J., Notaris, B 68, Zaandijk
1526    Wessanen & Laan, Kant.
1712    Wijn, Joh. de, Banketbakker en kok, Stationsstr. G 97, Koog a.s. Zaan
1545    Wildschut, A., fa. Wildschut & Co., Stoom- en windoliesl., Wandelweg
1505    Willeumier, v. Tijen & v. Laer, Zaanweg E 76, Kant.
1536    Wit, Simon de
1566    Wit Wzn, W. de, Motordienst, Noordeinde O 35
1584    Wort Hzn., P.v., Timmerman en aannemer, Boschjesstr. D 91, Koog a.d. Zaan
1548    Woud & Schaap, Vereen. Blikfabr. Voorh., Padlaan, Krommenie
1718    Woude & Dekker, v.d., Cacao- en chocoladefabr. Arriba, Lagendijk 2, Zaandijk
1681    Woudenberg, G., Manufacturen- en beddenmag., Warmoesstr.

1586    IJkel, Jac., Makelaar, Comm. in assur. en eff., accountant, Bredehofstr., Zaandijk

1670    "Zaanlandia", Lith. Inr., Kleijman & Keijzer, Drukwerken, glasplakateninr. "Zaanhoeve", Zaandijk
1582    Zaanl. Ass. Comp. voor brand- en binnenlandsche vaart, Hoofkant., Zaandijk
1546    Zaanl. Spaar- en Voorschotbank, Zuider Hoofdstr. 29, Krommenie
1580    Zaansche Cacaofabr., T. Olij, B 13, Zaandijk

Zie voor de overige nummers van aansluiting te Koog a/d. Zaan, Krommenie en Zaandijk onder Zaandam.

Wormerveer zie ook onder Amsterdam

top