Geboorte akte van Pieter Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den achttienden dag der maand februari, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Oebele Boersma oud vijf en veertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den vijftienden dag dezer maand februari des avonds ten half elf ure te Joure een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Akke Pieters Gorter, zonder beroep wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Pieter.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albert Halma oud twee en dertig jaren, van beroep klokmakersknecht wonende te Joure en van Jacob Halma oud drie en veertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende aldaar.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke onmiddelijk na voorlezing, door ons den aangever en de getuigen is geteekend.


                             

                                               Huwelijks akte van Pieter Boersma

Heden den achtsten februari achttienhonderd vier en negentig zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente Wognum in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde in het openbaar een huwelijk aan te gaan, Pieter Boersma van beroep schippersknecht, oud zesentwintig jaren, geboren en wonende te Joure, gemeente Haskerland, meerderjarige zoon van Oebele Boersma, van beroep tuinman, wonende te Westermeer, gemeente Haskerland, en van Akke Pieters Gorter, overleden, En Maartje Peetoom, zonder beroep, oud twee en twintig jaren, geboren te Nibbikswoud en wonende te Wognum minder jarige dochter van Matthijs Peetoom, van beroep veeverloskundige, en van Guurtje Bakker, zonder beroep, echtlieden,beide wonende te Wognum.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, voor eerst: de aken, waaruit blijkt, dat de beide afkondigingen alhier en te Joure op zondagen den acht en twintigsten januari en de vierden februari laatstleden, zonder stuiting hebben plaats gehad.
Ten tweede de verklaring van voldoening aan de nationale militie van den bruidegom, ten derdes hunne geboorteakten, en ten vierde de overlijdensakten van de moeder des bruidegoms.
De vader des bruidegoms en de ouders der bruid zijn alhier tegenwoordig en verklaren in dit huwelijk toe te stemmen.
Ook werd nog door de comparanten overgelegd: de verklaringen van onvermogen tot het betalen der kosten van de voor hun huwelijk benoodigde stukken.
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, weke door de we aan den huwelijken staat verbonden zijn hetwelk door hen, uitdrukkelijk met ja, beantwoord zijnde hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn verenigd.
in tegenwoordigheid van:
Pieter Fonk, zonder beroep, oud zeven en zestig jaren, wonende te Wognum, bekende des bruidegoms, Franciscus Huibers, van beroep veldwachter, oud  een en veertig jaren, wonende te Wognum, bekende des bruidegoms, Cornelis Albertus van Heurs, van beroep arbeider, oud dertig jaren, wonende te Spanbroek, behuwd broeder der bruid, en Jacob Buij, van beroep arbeider, oud zestig jaren, wonende te Wognum, bekende der bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparanten, de ouders en de getuigen is onderteekend.

       

                                              Overlijdens akte van Pieter Boersma

Heden vierentwintig september negentienhonderd achttien verschenen voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam: Brunis Gerardus van der Waag van beroep aanspreker oud vijfenveertig jaren wonende alhier en Willem Hamer,-wonende alhier die verklaarden dat op tweeŽntwintig dezer, des na middags ten vier ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Pieter Boersma van beroep portier, wonende alhier oud eenenvijftig jaren, geboren te Joure, echtgenoot van Maartje Peetoom zoon van Oebele Boersma en Akke Pieters Gorter beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 

Pieter Boersma is op 11 mei 1897 van Spanbroek naar Amsterdam vertrokken volgens de burgerlijken stand van Hoorn.