Geboorte akte van Thomas Boersma

In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den tweeden dag der maand september, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Oebele Boersma oud zeven en veertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den een en dertigsten dag des vorige maand Augustus des namiddags ten een ure te Joure een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Thomas.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Petrus Heinrich Otto oud zes en zestig jaren, van beroep schilder wonende te Joure en van Albert Halma oud vijf en dertig jaren, van beroep klokmakersknecht wonende aldaar.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke onmiddelijk na voorlezing, door ons den aangever en de getuigen is geteekend.

                              

                                                 Overlijdens akte van Thomas Boersma

In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den eersten dag der maand september zijn voor ons ondergeteekende,  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Ynze Bonnes Hoogmei oud negen en veertig jaren, van beroep aanspreker wonende te Joure en Tjeerd Douwes Dijkstra oud drie en veertig jaren, van beroep slager wonende te Joure, gen bloed of aanverwanten van na te noemen overledene welke ons verklaard hebben, dat Thomas Boersma, oud een jaar, geboren en wonende te Jour,  zonder beroep, zoon van Oebele Boersma tuiniersknecht en Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf echtlieden, wonende te Joure op den dertigsten dag der maand augustus dezes jaars, des morgens ten half twaalf  ure, te Joure in de huizinge nummer tweehonderd vier en negentig is overleden. En hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, en daarna met hem onderteekend.