Geboorte akte van Trijntje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den achttienden dag der maand januari, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Oebele Boersma oud acht en veertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den zeventienden dag dezer maand januari des morgens ten acht ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Trijntje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Sytze de Wrede oud zeven en vijftig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure en van Willem Eekhof oud dertig jaren, van beroep gruttersknecht wonende aldaar.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, onmiddelijk na voorlezing, door ons den aangever en de getuigen is geteekend.

                                   

                                          Overlijdens akte van Trijntje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd tachtig, den vijftienden dag der maand november zijn voor ons ondergeteekende,  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Jacob Hamminga de Haan oud vijf en vijftig jaren, van beroep zadelmaker wonende te Joure en Thijmen Hannes de Jong oud vijf en veertig jaren, van beroep schipper wonende te Joure, geene bloed of aanverwanten van na te noemen overledene welke ons verklaard hebben, dat Trijntje Boersma, geboren te Jour, oud tien jaren en ruim twee maanden, zonder beroep, wonende te Joure dochter van Oebele Boersma tuiniersknecht en Akke Pieters Gorter, zonder beroep echtlieden, wonende te Joure op den dertienden dag der maand november dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, te Joure in de huizinge nummer drie honderd negen en dertig is overleden.
En hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.