Geboorte akte van Geertje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd vier en zeventig, den zeventienden dag der maand maart, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Oebele Boersma oud drie en vijftig jaren, van beroep winkelier wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den vijftienden dag dezer maand maart des nachts ten een ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Akke Pieters Gorter, zonder bedrijf wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Geertje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Hamminga de Haan oud achtenveertig jaren, van beroep zadelmaker wonende te Joure en van Heine van der Kerk oud zevenenvijftig jaren, van beroep kettingbuiger wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan de aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk darna met hen geteekend.

                                

                                             Overlijdens akte van Geertje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeven en negentig, den zevenentwintigsten dag der maand april zijn voor ons ondergeteekende,  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud vierenveertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure en Johannes Blaauw oud zesendertig jaren, van beroep Brievenbesteller wonende te Joure, de eerst genoemde broeder, de laats genoemde aangehuwd broeder van na te noemen overledene welke ons verklaard hebben, dat Geertje Boersma, geboren te Joure, oud drieŽntwintig jaren en ruim eene maand, dienstmeid wonende te Rotterdam,dochter van wijlen de echtlieden Oebele Boersma en Akke Pieters Gorter op den zevenentwintigsten dag der maand pril dezes jaars, des morgens ten twee ure, te Joure is overleden.
En hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen en daarna met hen onderteekend.