Geboorte akte van Oebele Boersma

In het jaar een duizend acht honderd negen-en-zevetig, den eersten dag der maand april, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud zesentwintig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den een en dertigsten dag des vorige maand maart des morgens ten half een ure te Joure een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Aaltje Jans van der Werf, zonder bedrijf wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Oebele.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob de With oud vijfenzestig jaren, van beroep arbeider wonende te Joure en van Pieter Ynzes Borduin oud dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen geteekend.

                              

                     Dit stond in de huwelijks akte van Oebele Boersma

Heden, den tienden mei negentien honderd en zes, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Opsterland, ten gemeentehuize aldaar verschenen:
Oebele Boersma, oud zeven en twintig jaren, kelner, geboren te Joure, wonende te Arnhem, meerderjarige zoon van Libbe Oebeles Boersma, tuinman en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, beide wonende te Westermeer, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende
                                                                       en:
Waapke Dam, oud drie en twintig jaren, dienstbode, geboren te Elgin Heet Illinois in Noord-Amerika, wonende te Beesterzwaag, meerderjarige dochter van Lykele Everts Dam, visfher en van Djieuwke van der Vegt, zonder beroep, beide wonende te Beets, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Genoemde comparanten hebben mij, onder overlegging der vereischte stukken, verzocht over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen alhier hebben plaats gehad zonder dat stuiting tegen dit huwelijk is beteekend zoomede in de gemeente Arnhem.
Nadat zij mij, mijne aan hen gerichte vraag , ieder afzonderlijk, in het openbaar hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk zullen vervullen al de plichten, die de wet aan den huwelijken staat oplegt, heb ik in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden in tegenwoordigheid van Jan Veslinga, oud vier en veertig jaren, oom der echtgenoote, Karst Aalderszon, oud acht en dertig jaren en Jan Sijbrandus Posthummus, oud vijf en twintig jaren, allen secretarie ambtenaar en Jelle Koen, oud zes en veertig jaren, conciërge, allen wonende te Beetsterzwaag.
Hiervan is door mij deze akte opgemaakt en, na voorlezing geteekend, met de echtgenooten, de ouders van den echtgenoot der vader der echtgenoote en de getuigen, verklarende de moeder der echtgenoote niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.

       

 

                               

Oebele Boersma samen met zijn vrouw Wa(a)pke Dam in de achtertuin van hun bondshotel te Lemmer.

Akte van een levenloos geboren kind.

In het jaar een duizend negen honderd zeven, den vijftienden dag der maand februari, zijn voor ons onderteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
Gerrit looijenga, oud zes en vijftig jaren, aanspreker, wonende te Leeuwarden, en Klaas Bijlsma, oud zeven en twintig jaren, kleermaker, wonende te Haarlem;-welke ons als levenloos hebben aangegeven een kind van het mannelijk geslacht, op den veertienden dag der maand februari dezes jaars, des namiddags ten half vier ure, alhier ter wereld gebracht uit Oebele Boersma, koffiehuishouder en Waapke Dam, zonder beroep, echtlieden wonende te Leeuwarden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met de aangevers ondertekend.-

            

 

                                

Wat u hier boven ziet is het bondshotel te Lemmer als u goed kijkt, ziet u boven de deur de O.Boersma staan.
Het werd in die periode door alle families Boersma bezocht.

                      Akte Voor het overnemen van inboedel t.b.v. bondshotel akte Nummer 44.

Bruikleening

Op heden den zestienden mei negentien honderd en zes verschenen voor mij Barend Schmidt, notaris ter standplaats Leeuwarden de heer Tjipke Komter, wethouder der gemeente Leeuwarden en bierhandelaar.
Wonende te Leeuwarden en ten deze handelde als eenige firmant der te Leeuwarden gevestigde firma B.J. Kuipers en =, eenerzijds en de heer Oebele Libbes Boersma, kastelein.
Wonende te Leeuwarden, ter andere zijde.
De comparanten zijn aan mij notaris bekend.
De comparant eenerzijds verklaarde in bruikleening te hebben  gegeven  aan der comparant ter andere zijde die verklaarde in bruikleening te hebben ontvangen de navolgende in het Friesen Koffiehuis te Leeuwarden plaatselijk gemerkt aanwezige roerende goederen zich bevindende :
                                                                                         In de benedenzaal

veertien mahonie houten tafeltjes met gedraaide poten geschat op vier en tachtig gulden                                                                    84-
een mahonie houten ronde tafel met gedraaide pooten op zeven gulden vijftig cent                                                                               7,50-
een mahonie houten leestafel met gedraaide pooten op zeventien gulden                                                                                            17-
twee bijzittafeltjes met zwilk en gedraaide pooten op zes gulden                                                                                                          6-
mahonie houten kastje met twee gedraaide pooten op tien gulden                                                                                                      10-
tafel met spoelbak van koper en vierkante pooten op tien gulden                                                                                                       10-
geverfde houten kleerstander met gedraaide steil en knoppen op zes gulden                                                                                         6-
tien mahonie houten leuningstoelen met bruin leer bekleed en met gebeeldhouwde armleuningen op vijf en zestig gulden                       65-
vierkante vulkachel met scherm, pijpen en koker op tien gulden                                                                                                          10-
een zwarte houten kleerstander met gedraaide steilen en vier en dertig koperen kleerhangers op dertien gulden                                    13-
ijzeren parapluiestander waaronder in twee bakjes op een gulden vijftig cent                                                                                         1,50-
ijzeren parapluiestander met negerknaap en slang op twee gulden vijftig cent                                                                                          2.50-
Eikenhouten buffet met vier gedraaide kolommen met gebeeldhouwde kanteelen, met van achteren spiegelglas, waarbij eiken
toonbank met uit marmeren blad, ingericht tot ijskast, waarbij behoort een dubbel bierschenk apparaat met koolzuurleiding en
twee roosterkoelers met bijbehorende buisleiding op twee honderd vijf en zeventig gulden                                                                   275-
Een ovale klok met zwarte rand op zes gulden                                                                                                                                        6-
Een vijfpits gaskroon, twee drie pits gaskranen van koper en een ijzeren tweepits gaskroon, alle met kappen, ballons en gloeilicht-
branders op tachtig gulden                                                                                                                                                                    80-
Twee stel roode schuif gordijnen met ijzeren roeden en een dito galerie met franje embrassen en kwasten en van boven met
notenhouten lijst op vijf en zestig gulden                                                                                                                                                 65-
vierkanten kachel met gegoten ornament werk scherm en pijp op vier gulden                                                                                            4-
elektrische bel geleiding op vijftig gulden                                                                                                                                                50-
drie in lood gezette horretjes met gekleurd glas en medaillons op vijf en dertig gulden                                                                              35-
mahonie houten couranten kastje met zeven vakken van boven met zwilk op zes gulden                                                                            6-
zes en dertig stoelen met gedraaide voorpooten en twee gedraaide steilen in de rug  en met vierkante rieten zittingen op negentig gulden   90-
tien koperen lucifers standers op vijftien gulden                                                                                                                                      15-
zes steenen lucifers standers op vijf en veertig cent                                                                                                                                  -45
negen uiletstellen                                                                                                                                                                                            Overlijdens bericht en akte van Oebele Boersma 

Heden acht augustus negentienhonderd negen en veertig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijk stand der gemeente Lemsterland: Faber, Andries, oud zeven en zeventig jaren, aanspreker, wonende te Lemmer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zes augustus van dit jaar, te Lemmer in deze gemeente is overleden:
Boersma, Oebele oud zeventig jaren, hotelhouder, geboren te Joure, wonende te Lemmer, echtgenoot van: Dam, Waapke, zoon van: Boersma, Libbe Oebeles en van: van der Werf, Aaltje Jans, beide overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

                     
                            
                                                            

                                                       
             Op stoel Libbe Boersma baby Lyckle Boersma linker meisje Djieuwke Boersma en rechts moeder Waapke Dam.