Geboorte akte van Yttje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd tachtig, den elfden dag der maand december, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud achtentwintig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den vierden dag dezer maand december des morgens ten vijf ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Aaltje Jans van der Werf, zonder bedrijf wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Yttje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lieuwe Visser oud eenenveertig jaren, van beroep timmersknecht wonende te Joure en van Jan Smit oud achtendertig jaren, van beroep aanspreker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen geteekend.

                          
ondertrouw Yttje Boersma

                                                 

                                                    Huwelijks akte Yttje Boersma

In het jaar een duizend negen honderd zes, den eenendertigsten dag der maand mei, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd :
Harmen van der Veen, geboren te Joure oud vijfentwintig jaren, van beroep meubelmakersknecht wonende te Joure, meerderjarige zoon van Anne Theunis van der Veen, van beroep meubelmakersknecht, en van Tjettje Doele, zonder beroep, echtlieden wonende te Joure, en
Yttje Boersma, geboren te Joure, oud vijfentwintig jaren, van beroep zonder wonende te Westermeer, meerderjarige dochter van Libbe Oebeles Boersma, van beroep tuiniersknecht en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, echtlieden, wonende te Westermeer.
De wederzijdsche ouders, hierbij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in het te voltrekken huwelijk.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen, den twintigsten en den zevenentwintigsten mei dezes jaars in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd: hunne geboorteacten en het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Waarna wij hen in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                                     Harmen van der Veen
                                                                                        en
                                                                            Yttje Boersma
bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Hendrik Pieters Klompmaker oud drieënzestig jaren, van beroep conciërge wonende te Joure, Lambert Stavast, oud vierendertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Joure, Dirk Oosterhout, oud drieënveertig jaren, van beroep secretariebeambte, wonende te Joure en Karel Alberts oud zesenvijftig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Joure.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze acte aan de verschenen personen, de wederzijdsche ouders en de getuige voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                            

                                                  
                                                              Yttje Boersma met Harmen van der Veen

                                           
                               Antje van der Weide met Jan Boersma en Yttje Boersma met Harmen van der Veen
                              
                            Boven Yttje Boersma met haar zoon Anne van der Veen de vader van Harry van der Veen

                                              Koopcontract

Op heden den zesden februari negentien honderd tweeëntwintig compareerden voormij Hendrik Jacob Kamp notaris ter standplaats Heerenveen.
Halbe van der Veen, meubelmaker wonende te Joure, ten deze handelende als gemachtigde van Ytje Boersma, weduwe Harmen van der Veen, huishoudster, wonende te veenklooster onder oudwoude, voor zich en als voogdes over den minderjarige Anne Harmens van der Veen, geboren uit het huwelijk met nu wijlen  haren genoemden echtgenoot verklaart last en volmacht te geven:
Halbe van der Vew\en, meubelmaker te Joure om namens haar uit de hand voor de som van twee duizend vijf honderd gulden te verkoopen aan Chrstiaan Weerman, meubelmaker te Joure :
een huis met erf aan het Heidensingeltje te Joure, kadastraal bekend gemeente Joure, sectie A, nommer 4044, groot 1 are 49 centiare, tot den onderhandschen verkoop waarvan, wat aangaat het aandeel van genoemden minderjarige daarin, verlof is verleend door den heer kantonrechter te Dokkom bij beschikking van den 2 januari 1922.
Te dien einde de vereischte acte mede te doen opmaken en te teekenen, den koopprijs te ontvangen op den 1 mei 1922, daarvoor te kwiteeren, het verkochte aan den kooper te leveren ren verder alles te doen, wat de lastgeefster, zelf tegenwoordig zijnde, zoude kunnen, mogen en moeten doen, alles met de macht van substitutie, met belofte van goedkeyring en onder verband als naar rechten.

Aldus geteekend den 30 januari 1922Hier onder zijn leuke stukken uit het poëziealbum van Yttje Boersma van haar zussen en van haar eerste man te bewonderen.
Deze stukken heb ik met dank aan Harry van der Veen kunnen toevoegen aan deze collectie, Yttje was oma van Harry en jike van der Veen.

               

                                                          
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1911
                                                                     Man: Oene Koopmans
                                                                  Vrouw: Hiltje van der Veen
                                                               Datum: 20 mei 1911, akte nr. 18

                   Oene Koopmans was getrouwd met Hiltje van der Veen, zij overleed op jonge leeftijd.
                 Yttje Boersma was getrouwd met Harmen van der veen hij overleed ook op jonge leeftijd.
Omdat er in die periode weinig geld viel te verdienen en om rond te komen trouwden Yttje later met Oene Koopmans.  

                                  

                                                         Dit graf is te vinden in het plaatsje Oudwoude kerk te Friesland