Geboorte akte van Jan Boersma

In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den dertienden dag der maand november, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den twaalfden dag dezer maand november des middags ten twaalf ure te Joure een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Aaltje Jans van der Werf, zonder bedrijf wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Jan.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Kok oud vijfenveertig jaren, van beroep uurwerkmaker wonende te Joure en van Jan Smit oud veertig jaren, van beroep uurwerkmaker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                                 

                                                 Huwelijks akte van Jan Boersma

In het jaar een duizend negen honderd zes, den achtsten dag der maand februari zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Jan Boersma; geboren te Joure oud drieŽntwintig jaren, van beroep meubelschilder wonende te Westermeer meerderjarige zoon van Libbe Oebeles Boersma, van beroep tuiniersknecht en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, echtlieden, wonende te Westermeer en Antje van der Weide, geboren te Terhorne oud drieŽntwintig jaren, van beroep zonder wonende te Joure meerderjarige dochter van Jelle Gabes van der Weide, van beroep arbeider, wonende te Terhorne, en van wijlen diens echtgenoote Marijke Posthumus.
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarenden toe te stemmen in het te voltrekken huwelijk.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen, den achtentwintigsten januari en den vierden februari dezes jaars in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd: hunne geboorte acten, de overlijdensacte van de moeder der bruid en het bewijs van voldoening aan de nationale militie.
Waarna wij in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                                        Jan Boersma
                                                                
en
                                                                  Antje van der Weide
bovengenoemd door den huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Hendrik Pieters Klompmaker oud drieŽnzestig jaren, van beroep conciŽrge wonende te Joure, Jochem Schots oud zesendertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter- wonende te Joure, Dirk Oosterhout oud tweeŽnveertig- jaren, van beroep secretariebeambte wonende te Joure en Karel Alberts oud vijfenvijftig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Joure.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze acte aan de verschenen personen, de ouders des bruidegoms, den vader der bruid en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                       
                               
                                                                  

                                                       Huwelijks akte van Jan Boersma

Heden, zes november negentienhonderd negentien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, in het gemeentehuis, in het openbaar, verschenen:
Jan Boersma, oud zesendertig jaren, geboren te Joure, schilder, wonende te Joure, weduwenaar van Antje van der Weide, meerderjarige zoon van Libbe Oebeles Boersma, doodgraver en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep beiden wonende te Westermeer en Korneliske Grondsma, oud tweeŽndertig jaren, geboren te Langweer, zonder beroep, wonende te Joure, weduwe van Broer Sitenga, meerderjarige dochter van Klaas Grondsma, overleden en van Reintje de Jong, zonder beroep, wonende te Joure.
Onder overlegging der vereischte stukken, hebben comparanten mij verzocht over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag, den- vijfentwintigsten october dezes jaars in deze gemeente.
Nadat comparanten verklaard hebben, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten te zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen zijn tegenwoordig Johannes Hainje, oud zevenenveertig jaren, conciŽrge, wonende te Joure en Jan Carel Lambertus Vreeken, oud drieŽntwintig jaren, hoofdcommies ter secretarie, wonende te Joure.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet voorgelezen.
 
                                  
                           
                                 Barend Sitenga Korneliske Grondsma baby Libbe Marijke Boersma en Jan Boersma

                         Jan Boersma stond enige tijd ingeschreven bij de kamer van koophandel, zijn beroep was schilder.

                         

Handelsregister

 

Kamer van Koophandel

J.L. BOERSMA te Joure

Inv. nr. 5042    Dossiernr. 4582

Inschrijfdatum 26/10/1923     Opheffingsdatum 30/05/1938

 

                                   Overlijdens akte Jan Libbe Boersma

Heden een en dertig mei negentienhonderd negen en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haskerland:
Klopmaker, Jan oud een en dertig jaren, aanspreker wonende te Joure die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertig mei dezes jaars, des voormiddags te half negen is overleden: Boersma, Jan, oud zes en vijftig jaren, schilder, wonende te Joure, echtgenoot van: Grondsma, Korneliske, eerder gehuwd met: van der Weide, Antje, zoon van: Boersma, Libbe Oebeles, en van : van der Werf, Aaltje Jans, beide overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

                                         


                                        Overlijdens bericht van Jan Libbes Boersma