Geboorte akte van Akke Boersma

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den tweeden dag der maand februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud tweeëndertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde, dat op den eersten dag dezer maand februari des morgens ten acht ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde des voornaam te geven van Akke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jaring van der Veen oud drieënvijftig jaren, van beroep slagter wonende te Joure en van Lieuwe Visser oud vijfenveertig jaren, van beroep timmerknecht wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                     

                                                   Huwelijks akte van Akke Boersma

In het jaar een duizend negen honderd tien, den dertigsten dag der maand juni zijn voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Jacob Engelmoer, geboren te Joure, oud vijf en twintig jaren, van beroep rangeerder wonende te Freisenbruch in Duitschland, meerderjarige zoon van Philippus Engelmoer, mijnweker, en van Meintje Jans de Vries, zonder beroep, echtlieden, wonende te Freisenbruch, voormeld, en Akke Boersma, geboren te Joure, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Westermeer, meerderjarige dochter van Libbe Oebeles Boersma, tuiniersknecht en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, echtlieden, wonende te Westermeer.
De wederzijdsche ouders, hierbij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in het te voltrekken huwelijk.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen op Zondagen, den negentienden en den zes en twintigsten juni dezes jaars in deze gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd: hunne geboorte akten en het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Waarna wij hen in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken stat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                                  Jacob Engelmoer
                                                                                   en
                                                                     Akke Boersma
bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Hendrik Pieters Klompmaker, oud zeven en zestig jaren, van beroep conciërge, wonende te Joure, Jochem Schots, oud veertig jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende te Joure, Hermannus Joras Ferwerda, oud drie en twintig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Westermeer en Karel Alberts, oud zestig jaren, van beroep gemeente secretaris wonende te Joure.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze akte aan de verschenen personen, de wederzijdsche ouders en de getuigen voorgelezen en onmiddellijk daarna met hen onderteekend, met uitzondering van de ouders des bruidegoms die verklaarden geen schrijven te hebben geleerd.

                          

10. Een foto van de woning van Jacob en Akke in Freisenbruch, Duitsland. Vanuit het raam kijkt zijn moeder Meintje Jans de Vries (1824-1914) toe. De kaart is gestuurd aan het gezin van zijn zuster Tjitske Engelmoer in Mörs. Tjitske was gehuwd met Lammert Kornelis Jongbloed, die van ca. 1906 tot 1914 in de mijnen werkte. Met het in Duitsland verdiende geld begon hij in Heerenveen een kwekerij. Tjitske en Lammert zijn mijn overgrootouders.

11. Achterzijde van 10

34. Akke en Jacob

35. Akke en dochter (?)36. Akke, Jacob en de kinderen Flip en Aaltje (1923)

 

37. Achterzijde van 36. De jonggehuwden waarvan sprake is zijn mijn grootouders.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       
54. Jacob en Akke en kinderen.

De foto's hier boven heb ik gekregen van Johan Spin.
Hartelijk dank daar voor.

                                                        Overlijdens akte van Akke Boersma

Heden, zeven en twintig juli negentienhonderd vierenzestig verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijken stand van Brunssum: van Hardeveld, Dirk, oud vijf en zestig jaar, begrafenis-ondernemer, wonende te Brunssum die verklaard dat op zes en twintig juli negentienhonderd vierenzestig te vijftien uur, nul minuten, in de gemeente Brunssum is overleden:
Boersma, Akke echtgenoten van Engelmoer, Jacobs, oud negen en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Joure en wonende te Brunssum, dochter van Boersma, Libbe Oebeles en van van der Werff, Aaltje Jans, beide overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.