Geboorte akte van Janke Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den elfden dag der maand december, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud vierendertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde, dat op den tienden dag dezer maand december des nademiddags ten twee ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Janke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lieuwe Jans Visser oud zevenenveertig jaren, van beroep timmerknecht wonende te Joure en van Jan Smit oud vierenveertig jaren, van beroep aanspreker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                          

                                           Huwelijks akte van Janke Boersma

In het jaar een duizend negen honderd dertien, den negen en twintigsten dag der maand mei zijn voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, gecompareerd:
Roelof Smit, geboren te Joure, van beroep pakhuisbediende wonende te Joure meerderjarige zoon van Jan Jans Smit, overleden en van Lummigjen Hendriks Slump, zonder beroep, wonende te Joure, en Janke Boersma, geboren te Joure, van beroep zonder, wonende te Westermeer, meerderjarige dochter van Libbe Oebeles Boersma, tuiniersknecht en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, beide wonende te Westermeer.
De ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in het te voltrekken huwelijk.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen, den achttienden en den vijf en twintigsten mei dezes jaars in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd: hunne geboorte akten.
Waarna wij in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
                                                                       Roelof Smit
                                                                                 en
                                                                     Janke Boersma
bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijne dit huwelijk voltrokken in het openbaar ten Raadhuize der gemeente, ten overstaan van- en daarvan deze acte opgemaakt door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, alles in tegenwoordigheid van Johannes Hainje oud een en veertig jaren, van beroep conciŽrge, wonende te Joure, Jochem Schots, oud drie en veertig jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende te Joure, Lambert Stavast oud een en veertig jaren, van beroep van beroep gemeente veldwachter wonende te Joure en Hermannus Joras Ferwerda, oud zes en twintig jaren van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Westermeer.
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, deze akte aan de verschenen personen, de ouders der bruid en de getuigen voorgelezen en onmiddellijk daarna met hen onderteekend.

                          

                                           Overlijdens akte van Janke Boersma

Heden, zes en twintig februari negentienhonderd vijf en twintig, verschenen voor mij Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland:
Sander de Hoop, oud acht en vijftig jaren, timmerman, wonende te Nijehaske en Goiling Zwart, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Nijehaske die verklaarden, dat Janke Boersma, oud achtendertig jaren, zonder beroep, geboren te Joure, wonende te Nijehaske, echtgenoote van Roelof Smit, dochter van Libbe Oebeles Boersma, overleden, en van Aaltje Jans va der Werf, zonder beroep, wonende te Joure, op den vijf en twintigsten februari dezes jaars, des namiddags ten een ure, te Nijehaske is overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

                                                       
                                                      
                                                                         Janke Boersma met Roelof Smit