Geboorte akte van Hendrik Boersma

In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den tweeŽntwintigsten dag der maand oktober is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud zesendertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde, dat op den twintigsten dag dezer maand oktober des morgens ten vier ure te Joure een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Hendrik.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lieuwe Jans Visser oud negenenveertig jaren, van beroep timmersknecht wonende te Joure en van Jan Smit oud zesenveertig jaren, van beroep aanspreker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                                 

                                              Overlijdens akte van Hendrik Boersma

In het jaar een duizend acht honderd negen-en-tachtig, den tweeden dag der maand september zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, Provincie Friesland, verschenen:
Lieuwe Jans Visser oud negenenveertig jaren van beroep timmerknecht wonende te Joure en Jan Smit oud zevenenveertig jaren van beroep aanspreker wonende te Joure welke ons verklaard hebben, dat Hendrik Boersma geboren te Joure, oud ruim tien maanden, zonder beroep, wonende te Joure, zoon van Libbe Oebeles Boersma, tuiniersknecht en van Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep echtlieden wonende te Joure op den eenendertigsten dag der maand augustus dezes jaars, des morgens ten zes ure, te Joure is overleden.
En hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.