Geboorte akte van Jitske Boersma                                                     

In het jaar een duizend acht honderd zes-en-negentig, den achttienden dag der maand november is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen: Libbe Oebeles Boersma oud vierenveertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde, dat op den zestienden dag dezer maand november des avonds ten acht ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, wonende mede te Joure aan welke kind hij verklaarde den voornaam te geven van Jitske.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid va Jaring Watzes van der Veen oud vijfenzestig jaren, van beroep slager wonende te Joure en van Jan Smit oud vierenvijftig jaren, van beroep aanspreker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen ondertekend. 

                    

                                                     
                                                                                Jitske Boersma