Geboorte akte van Akke Boersma

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den viertienden dag der maand december is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Eelke Boersma oud zesentwintig jaren van beroep schippersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde, dat op den twaalfden dag dezer maand december des nachts ten een ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Klaaske de Hei, zonder beroep, wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde desvoornaam te geven van Akke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Hendrik de Jong oud drieŽnveertig jaren, van beroep arbeider wonende te Joure en van Hendrik Koek oud tweeŽndertig jaren, van beroep bakkersknecht wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.     

                          

                                                  Huwelijks akte van  Akke Boersma

Den vijfden der maand juni zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer, in het openbaar, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Arie ten Wolde oud vierentwintig jaren, winkelbediende geboren en wonende te Krommenie, meerderjarige zoon van Jacob ten Wolde, fabrieksarbeider, oud eenenvijftig jaren, wonende te Krommenie, en van Cornelia Kuijper, overleden en
Akke Boersma oud eenentwintig jaren, zonder beroep geboren te Haskerland en wonende te Wormerveer:
meerderjarige dochter van Eelke Boersma, schipper, oud achtenveertig jaren, en van Klaaske de Hei, zonder beroep, oud zevenenveertig jaren,beide wonende te Wormerveer.
De vader van den bruidegom en de ouders der bruid; hierbij tegenwoordig verklaren tot dit huwelijk hunne toestemming te verleenen.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente en te Krommenie op Zondagen den zesentwintigsten mei en den tweeden juni dezes jaars zonder stuiting  zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte s opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jelle Boersma oud drieŽnveertig jaren, schipper, wonende te Wormerveer, oom van den bruidegom. Lourens ten Wolde , oud zesentwintig jaren, koopman, wonende te krommenie, broeder van den bruidengom. Philippus Beernink oud eenentwintig jaren, commies ter secretarie wonende te Wormerveer, en van Thijs ten Wolde, oud negenenveertig jaren, koopman, wonende te Krommenie, oom van den bruidegom.
Na voorlezing is deze akte onderteekend door Ons, de partijen en den getuigen.

                            

                                                      Overlijdens bericht Akke Boersma

                                                     


                                                             Akke Boersma met haar man Arie ten Wolde