Geboorte akte van Ekke Boersma

In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den tweeŽntwintigsten dag der maand mei, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Mathijs Phillipus Risfelada oud zesendertig jaren, van beroep arts wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den negentieden dag dezer maand mei des morgens ten half zes ure te Joure, in zijn bijzijn een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Klaaske de Hei, zonder beroep echtgenoote van Eelke Boersma, schippersknecht, wonende beide te Joure, zijnde de vader door afwezigheid verhinderd zelf de aangiften te doen aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Ekke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Alberts oud achtendertig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Westermeer en van Dirk Oosterhout oud vijfentwintig jaren, van beroep secretarisbeambte wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.
 

                           

                                           Huwelijks akte van Ekke Boersma

Heden een maart negentienhonderd negentien, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer, in het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Ekke Boersma  oud dertig jaren, van beroep timmerman geboren te Haskerland en wonende te Wormerveer meerderjarige zoon van Eelke Boersma, schipper en van Klaaske de Hei, zonder beroep, beiden wonende te Wormerveer en Cornelia Catharina Avis oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder geboren en wonende te Wormerveer meerderjarige dochter van Jacob Avis, oud zeven en zestig jaren,timmerman en van Cornelia van der Meulen, oud een en zestig jaren,zonder beroep, beiden wonende te Wormerveer
De ouders der bruid  hier tegenwoordig hebben mij verklaard, hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
De afkondiging heeft alhier plaats gehad op zaterdag den vijftien februari dezes jaars, en is zonder stuiting afgeloopen, Comparanten hebben ons overgelegd de  stukken, welke volgens de wet worden vereischt.
Voldoende aan het verlangen der comparanten en nadat zij hebben verklaard elkander aan te nemen tot Echtgenooten  en getrouw de plichten te zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, heb ik in het openbaar, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt met elkander zijn vereenigd.

Deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Arie ten Wolde oud vijfendertig jaren, van beroep winkelbediende wonende te Krommenie, zwager des bruidegoms.
Pieter Avis oud eenendertig jaren, van beroep bakker wonende te Egmond aan Zee, broeder der bruid

Deze akte is aan partijen en getuigen voorgelezen.

                             

                                                       Overlijdens bericht Ekke Boersma

                                             

                                 
                                               Ekke boersma, Ellen Molenaar, Cornelia Avis en Thomas Boersma.

                                       

                                           

                                                Rechts op de hoek is het huis waar Ekke Boersma woonde.

                                                Er naast bevond zich de timmerbedrijf gebroeders Boersma.