Geboorte akte van Liekeltje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den zesden dag der maand juli, is voor ons onderteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Mathijs Phillipus Risfelada oud veertig jaren, van beroep arts wonende te Joure welke ons verklaarde dat op den zesden dag dezer maand juli des morgens ten vier ure te Joure, in zijn bijzijn een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Klaaske de Hei, zonder beroep echtgenoote van Eelke Boersma, schippersknecht, wonende beide te Joure, zijnde de vader door afwezigheid verhinderd zelf de aangiften te doen aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Liekeltje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Alberts oud tweeŽnveertig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Joure en van Pieter Brandsma oud vierentwintig jaren, van beroep volontair secretaris wonende te Oudehaske.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                                

                                              Huwelijks akte van Liekeltje Boersma

Heden acht juli negentienhonderd veertien, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer, in het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Augustus Stelling  oud twee en twintig jaren, van beroep koperslager geboren en wonende te Wormerveer meerderjarige zoon van Arend Stelling, metselaar oud twee en vijftig jaren en van Catharina Lieshout zonder beroep, oud vijftig jaren, beide wonende te Wormerveer en Liekeltje Boersma oud twee en twintig jaren, van beroep zonder geboren te Haskerland n wonende te Wormerveer meerderjarige dochter van Eelke Boersma, schipper oud vier en vijftig jaren, en van Klaaske de Hei, zonder beroep oud vijf en vijftig jaren, beide wonende te Wormerveer
De ouders des bruidegoms en die der bruid hierbij tegenwoordig verklaren tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming te gegeven.
De afkondiging heeft alhier plaats gehad op zaterdag den zeven en twintigsten juni dezes jaars, en is zonder stuiting afgeloopen, Comparanten hebben ons overgelegd de  stukken, welke volgens de wet worden vereischt.
Voldoende aan het verlangen der comparanten en nadat zij hebben verklaard elkander aan te nemen tot Echtgenooten  en getrouw de plichten te zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, heb ik in het openbaar, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt met elkander zijn vereenigd.

Deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Pieter Stelling oud negenentwintig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Wormer, broeder van de bruidegoms.
Arie ten Wolde oud eenendertig jaren, van beroep winkelbediende wonende te Krommenie, zwager van den bruidegom.

Deze akte is aan partijen en getuigen voorgelezen.

                              

                                                Overlijdens akte van Liekeltje Boersma

Heden elf november negentienhonderd zeven en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wormerveer:
Kramer, Jan oud zes en zestig jaren, aanspreker wonende alhier die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen november dezes jaars te negen uur tien minuten in deze gemeente in het huis Oranjestraat negen en twintig is overleden:
Boersma, Liekeltje  oud vijf en vijftig jaren, van beroep zonder geboren te Joure en wonende alhier, echtgenoote van: Stelling Augustus, dochter van Boersma, Eelke en van: de Hei, Klaaske, beide overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

                          

                                               


                                
                                                                                      Gezin Stelling