Geboorte akte van Oebele Boersma

Op heden den dertienden maart achttien honderd vijf en negentig, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de Gemeente Wormerveer:
Eelke Boersma oud zesendertig jaren, schippersknecht wonende te Wormerveer geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Pieter Teeling oud vierendertig jaren, schippersknecht wonende te Wormerveer en de tweede Klaas Koppen oud vijftig jaren, werkman wonende te Wormerveer dewelke ons heeft verklaard dat  Klaaske de Hei zonder beroep, zijne echtgenoote, wonende alhier, op den zeventienden dezer maand des namiddags te negen ure te Wormerveer ten zijne huise aan het  Krommenieërpad is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam te geven van  
                                                                                   Oebele
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.

                         

                                                      Huwelijks akte van Oebele Boersma

Heden acht juni negentienhonderd een en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Oebele Boersma oud zes en twintig jaren, van beroep schippersknecht geboren en wonende alhier meerderjarige zoon van Eelke Boersma, oud twee en zestig jaren, schipper en van Klaaske de Hei oud een en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier en Roelina ter Velde oud drie en twintig jaren, van beroep zonder geboren en wonende alhier meerderjarige dochter van Douwe ter Velde, oud twee en vijftig jaren, beschuitbakker en van Maartje Hoveling, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep beide wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de ouders van dn bruid hier tegenwoordig hebben mij verklaard hun toestemming tot dit huwelijk is gegeven.
De afkondiging heeft alhier plaats gehad op zaterdag den acht en twintigsten mei dezes jaars, en is zonder stuiting afgeloopen, Comparanten hebben ons overgelegd de  stukken, welke volgens de wet worden vereischt.
Voldoende aan het verlangen der comparanten en nadat zij hebben verklaard elkander aan te nemen tot Echtgenooten  en getrouw de plichten te zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, heb ik in het openbaar, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt met elkander zijn vereenigd.

Deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Ekke Boersma oud drieëndertig jaren, van beroep timmerman wonende alhier broeder van de bruidegom.
Arie ten Wolde oud achtendertig jaren, van beroep winkelbediende wonende te Krommenie, zwager van den bruidegom.

Deze akte is aan partijen en getuigen voorgelezen.

Hieronder een verhaal , wat ik had gevonden in een krant.

Oebele Boersma was een zeer bekwame schipper, hij beheerste zijn vak tot in
de finesses. Toch kon het hem gebeuren dat in het voorjaar van 1944 er een
artikel in de dagbladen verscheen, dat als volgt luidde :
SCHIP 'ANOVO' GEZONKEN.
"In de nacht van Dinsdag op Woensdag is tengevolge van de mist het schip
Anovo, schipper Boersma, en afkomstig van Wormerveer, op de berm van
de Burenpolder gelopen en gezonken. Het schip was geladen met 151 ton
regeringstarwe en bestemd voor Deventer. De gehele lading tarwe is verloren
gegaan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Men zal trachten het
schip te lichten."
De dag dat dit gebeurde was tevens de verjaardag van zijn vrouw, 17 maart .
Hoe het kon gebeuren ? Schippers hebben altijd haast, er moet worden gevaren,
het is al bijna donker en dik van mist. Onder de noordelijke wal van Zuid-Beveland,
in de buurt van Ierseke, zocht de Anovo zijn weg, totdat het noodlot zich voltrok.
Dicht onder de wal voer het schip met de hak vast op een krib, terwijl het al
vallend tij was. Er was geen redden meer aan, de boeg volgde het vallende
water, het achterschip stak de kont omhoog. Toen het tij keerde belette de
151 ton tarwe het schip zich weer op te richten en liep vol. Vanaf de wal moet zijn
gezien dat de schipper in moeilijkheden zat, want er kwam hulp. Anderendaags,
op 19 maart, de dag van zijn eigen verjaardag, was de lading  verwijderd en,
bij opkomend tij, richtte het schip zich op zijn drijfvermogen weer op.
De Anovo moet een sterk schip zijn geweest, want ze overleefde zonder schade
de ramp. De lading van 151 ton tarwe was voor consumptie ongeschikt geworden,
en dat in de tijd van de grote honger !


                                                  Overlijdens bericht van Oebele Boersma


                                               
                                        
                                                        Oebele Boersma met zijn vrouw Roelina ter Velden