Geboorte akte Geertje Boersma

In het jaar achttienhonderd acht en negentig den tweeŽntwintigsten der maand december verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wormerveer:
Johanna Magauha Houwen oud tweeŽnzestig jaren, vroedvrouw wonende alhier die verklaarde, dat op den eenentwintigsten dezer maand in hare tegenwoordigheid des morgens ten zes ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk H nommer zeven is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Klaaske de Hei, echtgenoote van Eelke Boersma, schipper te Wormerveer, door afwezigheid veranderd deze aangiften in ? doen welk kind zal genaamd worden:
Geertje.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Martinus Damen, oud veertig jaren, hoofd agent van politie, en van Pieter Keizer, oud tweeŽnzestig jaren, gemeentebeambte wonende beiden alhier.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparant en de getuigen.

                                

                                        Overlijdens bericht van Geertje Boersma

                                    

                                                      

                                                                        Geertje Boersma