Geboorte akte Jacoba Boersma

In het jaar negentienhonderd twee den eersten den maand juli verscheen oor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wormerveer:
Eelke Boersma oud drieŽnveertig jaren, schippersknecht wonende te Wormerveer die verklaarde, dat op den eersten dezer maand des voormiddags ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk H nummer vijf is geboren een kind va het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Klaaske de Hei, zonder beroep, wonende mede te Wormerveer welk kind zal genaamd worden:
Jacoba.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arian Groot, oud tweeŽnveertig jaren, laswerkman, en van Klaas Dekker, oud zevenentwintig jaren, schippersknecht wonende beide te Wormerveer.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparant en de getuigen.

                               

                                            Overlijdens bericht van Jacoba Boersma
                                            

 

                            


                                                                   Tante Jacoba met haar man Gerrit Berghuis