Geboorte akte van Marietje Boersma

Heden den vier en twintigsten november achttienhonderd negentig is voor ons onderteekend, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Opmeer verschenen Jelle Boersma van beroep schippersknecht oud zes en twintig jaren, wonende te Opmeer welke ons heeft verklaard dat op den vier en twintigsten dezer des voormiddags ten twee ure, in het huis staande te Opmeer is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Willemijntje Flart zijne echtgenoote van beroep zonder wonende mede te Opmeer.
Welk kind zal genaamd worden Marietje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan Peter Fehres van beroep veldwachter oud vier en zeventig jaren, wonende te Opmeer en van Jan de Vries van beroep timmerman oud zes en vijftig jaren, wonende te Opmeer en is deze akte na voorlezing door ons de comparant en de getuigen geteekend.

  

                                              Huwelijks akte van Marietje Boersma

Heden achttienden mei negentienhonderd zestien, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ransdorp, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Barend Zant oud acht en twintig jaren, slager geboren en wonende te Ransdorp binnen de laatste genoemden te Buiksloot meerder jarige zoon van Cornelis Zant, overleden en van Maartje van Dregt, oud twee en zestig jaren zonder beroep wonende te Ransdorp en Marietje Boersma oud vijf en twintig jaren, zonder beroep geboren te Opmeer en wonende te Ransdorp binnen de laatste genoemde te Amsterdam meerderjarige dochter van Jelle Boersma oud twee en vijftig jaren, zonder beroep wonende te Heiloo en van Willemijntje Flart overleden.
De moeder van der bruidegom en de vader der bruid beiden hier voor mij tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied in deze Gemeente te Buisloot en te Amsterdam op zaterdag den zesden mei.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgeraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hun bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Cornelis Kramer oud vier en veertig jaren koopman wonende te Buiksloot en Pullok, oud twee en dertig jaren zonder beroep wonende te Ransdorp.

                           Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

                                                                        Overlijdens bericht van Marietje Boersma