Geboorte akte van Laurens Boersma

Op heden den vijfentwintigsten juli achttien honderd vier en negentig, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer Jelle Boersma oud dertig jaren, schipper wonende te Wormerveer geassisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd S. Rond oud drieŽnzeventig jaren, werkman wonende te Wormerveer en de tweede Dirk Nek oud zevenenveertig jaren, wonende te Wormerveer dewelke ons heeft verklaard dat Willemijntje Flart, zonder beroep, zijne echtgenoote wonende beide alhier op den drieŽntwintigsten dezes maand des namiddags te half twee ure te Wormerveer ten zijnen huise aan het Karnemelkspad is bevalen van een kind van het mannelijk geslacht,aan hetwelk de voornaam is gegeven van Laurens Boersma.
Van elk verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons den comparant en de getuige.

                          

 

                                       Huwelijksakte van Laurens Boersma

In het jaar negentienhonderd achttien den eenendertigsten augustus  zijn voor mij ambtenaar  van den burgerlijken stand te Hardinxveld, in het gemeentehuis in het openbaar verschenen: Laurens Boersma oud vier en twintig jaren van beroep schipper, geboren te Wormerveer en wondende te Heiloo, meerderjarige zoon van Jelle Boersma, zonder beroep wonende te Heiloo en van Willemijntje Flart overleden.
en Marigje van Andel oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Hardinxveld, meerderjarige dochter van Pieter van Andel, oud negen en vijftig jaren, arbeider en van Adriana van der Sijde, oud zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Hardinxveld.
De ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk, terwijl de vader van den bruidengom zijne toestemming te hebben verleend ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heiloo, blijkens overgelegd contract.
En hebben de comparanten ons verzocht het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondiging alhier heeft plaats gehad op zaterdag den zeventienden augustus dezes jaar en in de gemeente Heiloo op dienzelfden dag.
Geene verhindering tegen gemeld huwelijk te onzer kennis gebracht zijnde, hebben wij, nadat de partijen, desgevraagd, elk afzonderlijk aan ons, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hebben verklaard: ,,dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den staat verbonden zijn", in naam der wet verklaard dat
                                                           Laurens Boersma en
                                                          Marigje van Andel
voornoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Hendrik Rietveld oud drie en veertig jaren, arbeider, wonende te Peursum, zwager van den bruid Heimen de Mik, oud dertig jaren arbeider, wonende te Hardinxveld, zwager van de bruid.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen, verklarende de vader van de bruid niet te kunnen tekenen, als hebbende zulks niet geleerd. 

 

                                             Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 
                                             Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) 
                                             Algemeen Gemeente: Hardinxveld 
                                             Soort akte: Huwelijksakte 
                                             Aktenummer: 28 
                                             Datum: 31-08-1918 
                                             Bruidegom Laurens Boersma 
                                             Geboortedatum: 00-00-1896 
                                             Leeftijd: 22 
                                             Geboorteplaats: Wormerveer 
                                             Bruid Marigje van den Andel 
                                             Geboortedatum: 05-02-1893 
                                             Leeftijd: 25 
                                             Geboorteplaats: Hardinxveld 
                                             Vader bruidegom Jelle Boersma 
                                             Moeder bruidegom Willemijntje Flart 
                                             Vader bruid Pieter van den Andel 
                                             Moeder bruid Adriana van der Sijde

                                       Overlijdens bericht van Laurens Boersma

                                   

                                                           
                                                                             Laurens Boersma