Geboorte akte van Oebele Boersma

Heden den veertienden januari achttienhonderd vijf en negentig, is voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Opmeer verschenen Pieter Boersma van beroep schippersknecht oud zeven en twintig jaren, wonende te Opmeer welke ons heeft verklaard dat op den twaalfden dezer maand des namiddags ten halfacht ure, in het huis staande te Opmeer is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maartje Peetoom zijn echtgenoote van beroep zonder wonende mede te Opmeer.
Welk kind zal genaamd worden Oebele.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Anton Christiaan Zondag  van beroep schoenmaker oud een en veertig jaren, wonende te Opmeer en van Johan Peter Fehres van beroep veldwachter oud acht en zeventig jaren, wonende te Opmeer en is deze akte na voorlezing door ons de comparant en de getuigen geteekend.

                    

                                               Overlijdens akte van Oebele Boersma

Heden den negentwintigsten oktober achttienhonderd zes en negentig, zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Spanbroek verschenen Cornelis Albertus van Heurs van beroep arbeider oud drie en dertig jaren, wonende te Spanbroek oom van de na e noemen overledene, en Klaas Klomp van beroep veldwachter oud vijftig jaren, wonende te Spanbroek bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten dezer maand des namiddags ten acht ure, in het huis staande te Spanbroek in den ouderdom van een jaar en negen maanden is overleden Oebele Boersma van beroep zonder geboren te Opmeer en wonende te Spanbroek zoontje van Pieter Boersma van beroep schipper en van Maartje Peetoom zonder beroep echtlieden alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend