Geboorte akte van Guurtje Boersma

Heden den zesden januari achttienhonderd zeven en negentig, is voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Spanbroek verschenen Pieter Boersma van beroep schippersknecht oud negen en twintig jaren, wonende te Spanbroek welke ons heeft verklaard dat op den zesden dezer maand des voormiddags ten elf ure, in het huis staande te Spanbroek is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maartje Peetoom zijn echtgenoote van beroep zonder wonende mede te Spanbroek.
Welk kind zal genaamd worden Guurtje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Fitus Wilhelmus Henriens Dozy van beroep gemeente secretaris oud vier en zestig jaren, wonende te Opmeer en van Klaas Klomp van beroep veldwachter oud vijftig jaren, wonende te Spanbroek en is deze akte na voorlezing door ons de comparant en de getuigen geteekend.

    

                                             Huwelijks akte van Guurtje Boersma

Heden twaalf september negentienhonderd achttien zijn voor mij Ambtenaar van de burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jan Willem Jacobs, kantoorbediende geboren te Bentheim in Duitschland, wonende alhier, oud drieŽntwintig jaren meerderjarige zoon va Johannes Hendrikus Jacobs commies bij een spoorwegmaatschappij en Chritine Friedeldy, wier bestaan of verblijf onzeker is en Guurtje Boersma; apotheker asfistante geboren in de gemeente Spanbroek, wonende alhier oud eenentwintig jaren meerderjarige dochter van Pieter Boersma, schuitevoerder en Maartje Peetoom, zonder beroep wonende alhier.
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier den eenendertigsten augustus laatstleden.
Bij deze akte is tevens overgelegd een proces verbaal van tusschenkomst van den rechter in het kantoor in het kantoor Amsterdam, waaruit blijkt dat de vader des bruidegoms zijn toestemming tot dit huwelijk heeft verleend en dat de moeder des bruidegoms op de oproeping niet is verschenen; alsmede een proces-verbaal van tusschenkomst van den rechter in het kantoor Amsterdam, waaruit blijkt dat de ouders der bruid op de oproeping niet zijn verschenen.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijk staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen doorhen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren vertegenwoordig: Johan Adam Jacobs broeder der echtgenoote, broodbakker, oud eenentwintig jaren en Harmen van der Leek, kantoorbediende, oud drieŽntwintig jaren, beide wonende alhier.

Waarvan akte,-welke overeenkomst de wet is voorgelezen.

                                    Overlijdens bericht van Guurtje Boersma