Geboorteakte Akke Boersma

Op heden zevenentwintig augustus achttienhonderd negen-en-negentig is voor ons Ambtenaar van den bergerlijken stand der gemeente Amsterdam verschenen: Pieter Boersma van beroep schipper oud tweeŽndertig jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat op vierentwintig dezen desna middags ten negen ure, in het huis ..?...sloot 17 in deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Echtgenoote Maartje Peetoom zonder beroep wonende alhier aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Akke.
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Farber van beroep ambtenaar oud zesenzestig jaren, wonende alhier en van Cornelis Kleis Lauting van beroep ambtenaar oud drieŽndertig jaren wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte, die door ons, der aangever en de getuigen, na voorlezing is ondertekend.   

                                                             Huwelijks akte Akke Boersma

Heden zestien juli negentienhonderd vijf en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan is gegaan:
Jacob Hendrik Knikker kantoorbediende, geboren in de gemeente Delft wonende alhier oud een en dertig jaren meerderjarige zoon van Jan Knikker oprichter van bouwwerken en Albertje Rempt zonder beroep beiden wonende alhier en
Akke Boersma zonder beroep geboren en wonende alhier oud vijf en twintig jaren meerderjarige dochter van Pieter Boersma overleden en Maartje Peetoom oud vierenvijftig jaren zonder beroep wonende alhier.
De moeder der bruid verklaarde voor mij tegenwoordig toe te stemmen dezen echt.

De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier den vierden dezer maand.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig Jan Christiaan Ruyvenbode oud negen en veertig jaren, wonende alhier  en Cornelis Johannes Martinus Huits kantoorbediende oud zes en twintig jaren wonende in de gemeente Nieuwer-Amstel.
 
                                              Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

                                                      Overlijdens bericht van Akke Boersma