Overlijdens akte van Libbe Boersma

In het jaar een duizend negen honderd tien, den achtsten dag den maand december zijn voor ons ondergeteekende, Ambtennar van den burgerlijken stand der gemeente Haskerland,  provincie Friesland verschenen:
Sjouke de Jong, oud dertig jaren, van beroep verversknecht wonende te Joure en Pieter Stroosma oud negen en twintig jaren van beroep meubelmakers knecht, wonende te Joure, welke ons verklaard hebben, dat Libbe Boersma, geboren te Joure, oud vier jaren en bijna acht maanden, zonder beroep, wonende te Joure, zoon van Jan Boersma, meubelschilder en van Antje van der Weide, zonder beroep, echtlieden, wonende te Joure, op den zevenden dag der maand december dezes jaars, des avonds ten half tien ure, te Joure.
En hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen en onmiddellijk daarna met hen onderteekend.

             

                                                  
                                                                               Libbe Boersma