Overlijdens akte van Marijke Boersma

In het jaar een duizend negen honderd acht, den achttienden dag der maand juli zijn voor ons ondergeteekende,  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Sjouke de Jong oud zeven en twintig jaren, van beroep verversknecht wonende te Joure en Pieter Stroosma oud zes en twintig jaren, van beroep meubelmakersknecht wonende te Joure, welke ons verklaard hebben, dat Marijke Boersma, geboren te Joure, oud ruim drie maanden, zonder beroep, wonende te Joure dochter van Jan Boersma meubelmaker en van Antje van der Weide, zonder beroep echtlieden, wonende te Joure op den achttienden dag der maand juli dezes jaars, des morgens ten zes ure, te Joure is overleden.
En hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, en onmiddellijk daarna met hen onderteekend.