Overlijdens akte van Marijke Boersma

In het jaar een duizend negen honderd twaalf, den vierden dag der maand juni zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Berend Dijkstra, oud een en dertig jaren, van beroep veehouder wonende te Westermeer en Jeep Heida, oud zeven en twintig jaren, van beroep veehouder wonende te Westermeer welke ons verklaard hebben, dat Marijke Boersma, geboren te Joure, oud ruim zeven maanden, zonder beroep, wonende te Joure, dochter van Jan Boersma, meubelschilder en va Antje van der Weide, zonder beroep, echtelieden, wonende te Joure, op den derden dag der maand juni dezes jaars, des voormiddags ten half negen ure, te Westermeer is overleden.
En hebben wij  deze acte aan de aangevers voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.