Overlijdens akte van Jelke Boersma

Heden vier en twintig januari negentienhonderd vier en dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer:
Jan Kramer oud twee en vijftig jaren, van beroep aanspreker wonende alhier en Jan Gerrit van de Ven oud zes en twintig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie wonende alhier die verklaren, dat op den drie en twintigsten januari dezes jaars, des voormiddags ten vier ure, binnen deze gemeente in het huis vaartdijk zestien is overleden Jelke Boersma oud vijf dagen van beroep zonder geboren en wonende alhier, zoon van Thomas Boersma, timmerman en van Elisabeth Pot, zonder beroep beiden wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.