Doop Foekje Libbes

Opsterland, doopjaar 1768
Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, Doop Herv. gem.
1723-1811
DTB: 56
Dopeling: Foekjen
Gedoopt op 6 maart 1768 in Langezwaag
Dochter van Libbe Andries en Aaltje Simons

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : FOEKJE
Vader     : LIEBBE ANDRIES
Moeder    : AALTJE SIEMENS

 

 

 

                                                      Overlijdens akte Foekje Libbes

In het jaar een duizend acht honderd vijfenveertig, den zevenden der maand april  zijn voor ons grietman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand grieten, Haskerland, Provincie Vriesland gecompareerd:
Sijmen de Groot oud twee en zestig jaren en Tiede Libbes van der Zee oud een en vijftig jaren schipper, overleden te Joure.
Welke ons verklaard hebben, dat Foekjen Libbes van der Meulen oud twee en tachtig jaren zonder bedrijf geboren te Langezwagen wonende te Joure weduwe van Oebele Jelles Boersma overleden te Joure dochter van Libbe en Aaltje beide overleden te Langezwagen op den vierden der maand april des namiddags ten vier ure, en het huis met nummer eenhonderd drie en zestig te Joure is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangever voorgelezen, en met dezelve onderteekend.