Den vijfden september achttien honderd zes en tachtig, op den middag ten twaalf ure, is opgemaakt Acte van overlijden, van Maria van Harlingen overleden den vierden september dezes jaars, ten een ure des namiddags, in de ?folstraat alhier, wijk 2 no._ oud achtmaanden van beroep zonder geboren en wonende te Hoorn,dochter van Nicolaas van Harlingen, koopman en van Aaltje Homan, zonder beroep, beiden alhier woonachtig.
op de verklaring van voornoemden vader van de overledene, oud drieendertig jaren, van beroep als boven en van Johannes van Harlingen,grootvader, van dezelve, oud negenenzestig jaren van beroep stoelenmatter, mede alhier woonachtig.
Na onze voorlezing geteekend door de beide voornoemde getuigen, en bevestigd, ingevolge de wet, door mij ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoorn.