Den twintigsten augustus achttien honderd drie en tachtig, op den middag ten twaalf ure, is opgemaakt Acte van overlijden, van Petronella van Harlingen overleden den twintigsten augustus dezes jaars, ten een ure des nachts, in de misfolstraat alhier, wijk 2 no. 60 a oud zeven weken van beroep zonder geboren en wonende te Hoorn,dochter van Nicolaas van Harlingen, koopman en van Aaltje Homan, zonder beroep, beiden alhier woonachtig.
op de verklaring van voornoemden vader van de overledene, oud eenendertig jaren, van beroep als boven en van Dirk Smit, geen verwant van dezelve, oud vierendertig jaren van beroep sleepersknecht, mede alhier woonachtig.
Na onze voorlezing geteekend door  beide voornoemde getuigen, en bevestigd, ingevolge de wet, door mij ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoorn.