Extract uit het stamboek van de onder-officieren en manschappen van mindere graden van het 7e Regement Infantrie. 


                                                         Duplicaat
                        No. 62932

Op heden, den twee en twintigsten july 1800 drie en zeventig zijn in tegenwoordigheid van den (a) 2e luitenant
                           Felders Jan Conrad
door den (b)Sergant majoor ? Gijsbert, de krijgsartikelen voor het krijgsvolk te lande vastgesteld, duidelijk voorgelezen aan den rekruut van Harlingen Zacharias Adrianus.
Ten teeken der waarheid is deze verklaring in duplo opgemaakt, door den Officier voornoemd den onder-officier voornoemd en door den (c) rekruut eigenhandig onderteekend.
In het Garnizoen te Hoorn den 22e july 1873.