Geboorte akte van Oebele Libbes Boersma

In het jaar Een duizend acht honderd en eenentwintig dentwaalfden der maand maart des naden middags ten half drie uren, is voor ons grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Haskerland, Provincie Vriesland, gecompareerd:
                                                     Libbe Oebeles Boersma
oud twintig jaren van bedrijf arbeider wonende op de Joure welke aan ons verklaard heeft, dat op den elfden, deze maand maart, des morgens te half zes uur  ten Huize van Tjitte Hanzes van der Meer, wonende in Numero 303, op de Joure, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Eelkje Tjittes van der Meer,oud n en dertig jaren van bedrijf dienstmeid, mede te Joure woonachtig, zijnde meerderjarige ongehuwde dochter van Tjitte Hanzes van der Meer voorschreven van bedrijf arbeider en Geertje Sanders echtlieden aldaar woonachtig, van welk kind hij declarant erkent vader te zijn verklarende aan het zelve de voornaam van Oebele te willen geven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Berent Dirks Postma, oud n en veertig jaren en Fokke Piers Postma oud drie en twintig jaren beide van bedrijf arbeiders, wonende op de Joure.
En hebben de declarant en getuigen dezes acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
 
                                                               Huwelijks akte Oebele Boersma

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den dertigsten dag der maand mei zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Haskerland Provincie Friesland, gecompareerd:
Oebele Boersma oud een en dertig jaren, geboren te Joure, van beroep tuinier wonende aldaar, meerderjarige buiten huwelijk geboren, doch bij de akte der voltrekking van hun huwelijk op den een en dertigsten mei achttien honderd drie en twintig in deze gemeente opgemaakt, door beide ouders als wettige erkende en alzoo deze opgevolgd huwelijk gewettigde zoon van Libbe Oebeles Boersma, arbeider wonende aldaar, en van Eelkje Tjittes van der Meer, overleden
                                                                            en 
Akke Pieters Gorter oud drie en twintig jaren, geboren te Joure, zonder bedrijf wonende aldaar meerderjarige wettige dochter van Pieter Thomas Gorter, arbeider wonende aldaar, die hierbij tegenwoordig verklaard zijne toestemming te geven tot het te voltrekken huwelijk en van Janke Joukes Hoekstra, overleden.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den zestienden en drie en twintigsten der tegenwoordige maand mei overeenkomstig de wet zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
De geboorte akte van den bruidegom gemerkt A.
De geboorte akte van de bruid gemerkt B.
De overlijdens akte van de moeder der bruid gemerkt C.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom, gemerkt D.
Een cotract uit de huwelijks akte der ouders van den bruidegom, waarbij deze is erkend, gemerkt E.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,- waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der Wet verklaard dat:
                                                   Oebele Boersma en Akke Pieters Gorter
bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk voltrekke in het openbar in het huis der gemeente, ten overstaan van en daarvan deze akte opgemaakt dor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand vernoemd, alles in tegenwoordigheid van Gerrit de Vries, oud twee en dertig jaren, Klerk ter secretarie van Haskerland - Wietze Benedictus van der Veen, oud zeven en twintig jaren, Secretaris van Haskerland - Klaas Noppert oud vijf en veertig jaren, arbeider en Harmen Looijenga, oud negen en twintig jaren, timmerknecht, allen wonende te Joure, als getuigen, geen bloedverwanten der jonggehuwden, welke onmiddelijk na voorlezing deze akte met de jongehuwden en ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd hebben getekend, verklaard den vader der jonggehuwde vrouw zijnen naam niet te kunnen tekenen omdat hij het schrijven niet heeft geleerd.

                                               

 

                                                           Overlijdens akte van Oebele Boersma

In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-negentg, den derden dag der maand april zijn voor ons onderteekend, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Mintje van der velde oud negenenvijftig jaren, zonder beroep wonende te Westermeer en Jan Jeeps Heida oud tweenvijftig jaren, van beroep veehouder te Westermeer welke ons verklaard hebben, dat Oebele Boersma, geboren te Joure, oud ruim zesenzeventig jaren, doodgraver wonende te Westermeer, weduwnaar van Akke Pieters Gorter, zoon van wijlen de echtlieden Libbe Oebeles Boersma en Eelkje Tjittes van der Meer op den derden dag der maand april dezes jaars, des nachts ten een ure, te Westermeer is overleden.
En hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen en onmiddellijk daarna met hen onderteekend. 

                         

                                             

                                        Oebele Libbes Boersma geboren 11-03-1821 overleden 03-04-1897.
                                        Getrouwd met Akke Pieters Gorter op 30 mei 1852 te Joure.
                                        De foto dateert uit ongeveer 1895-1897.

 

                                            

                                                                                    Foto boven.
                                                                  Boven Lammert Halbe Jans Kuperus.
                                                  Van links naar rechts Janke, zoon Jan en Oebele Boersma.

                                                                                                              

               Deze foto is genomen in april 1897 met het overlijden van Oebele Libbes Boersma.
               Op de achtergrond ziet u het huis waar Oebele Libbes Boersma woonde.
               Tot 1922 werd het bewoond door zijn zoon Libbe Oebele Boersma.Zie gegevens