Geboorte akte van Anna Boersma

In het jaar negentienhonderd twee, den negende der maand september verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer:
Jelle Boersma oud achtendertig jaren, schippersknecht wonende te Wormerveer die verklaarde, dat op den achtsten deze maand des namiddags te half drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk F nommer honderdzestien is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Willemijntje Flart, zonder beroep, wonende mede te Wormerveer welk kind zal genaamd worden: Anna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Eso, oud eenendertig jaren, schippersknecht, en van Dirk Kelder, oud zesentwintig jaren, schippersknecht wonende beide te Wormerveer.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den comparant en de getuigen.

                         
Anna is op 17 november vetrokken naar Den Haag en is daarna weer terug gekomen naar Amsterdam en  hiervandaan weer naar Haarlem.
Ze was getrouwd met Hermanus Hedrik Boer en ze is overleden 15 februari 1984 te Huizen.
Ze had ook een zoon genaamd Herman Jelle Boer, geboren 13-04-1935 te ?

Huwelijk van Anna Boersma,
Huwelijk Anna Boersma